AXUDAS PARA PROXECTOS DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN E DIFUSIÓN DE BENS DECLARADOS PATRIMONIO MUNDIAL. PRAZO: 16-07-2019

Data: 

mércores, 19 Xuño, 2019 (Todo o día) a martes, 16 Xullo, 2019 (Todo o día)

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da Resolución do 6 de xuño de 2019, da Subsecretaría de Cultura e Deporte pola que se convocan axudas para proxectos de conservación, protección e difusión de bens declarados Patrimonio Mundial, correspondentes ao ano 2019. BDNS(Identif.):460992.

Obxecto

As axudas dirixidas á realización de proxectos de conservación, protección e difusión de bens declarados Patrimonio Mundial teñen como obxecto:

a. Actividades de restauración e conservación preventiva que sirvan ao mantemento de elementos patrimoniais que fosen declarados Patrimonio Mundial.

b. Elaboración de plans de xestión sustentable dos bens declarados Patrimonio Mundial en España.

c. Redacción de proxectos de execución para actividades que impliquen intervención directa en bens declarados Patrimonio Mundial en España.

d. Realización de estudos sobre materias relacionadas coa Convención de Patrimonio Mundial e os bens declarados Patrimonio Mundial en España.

e. Organización de encontros, seminarios e congresos en materia de Patrimonio Mundial.

f. Preparación de publicacións cuxo obxecto sexa facilitar información sobre a Convención de Patrimonio Mundial e os bens incluídos na Lista do Patrimonio Mundial.

g. Organización de exposicións e outras accións de difusión dirixidas a favorecer o coñecemento do Patrimonio Mundial.

h. Calquera outra actividade que contribúa a reforzar pautas e modelos de conservación, protección, sinalización, difusión e accesibilidade do Patrimonio Mundial en España.

Bases reguladoras

Orde CUL/2912/2010, do 10 de novembro, que establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas en réxime de concorrencia competitiva do Ministerio de Cultura e dos seus organismos públicos.

Beneficiarios

Entidades locais en cuxo ámbito territorial sitúense bens declarados Patrimonio Mundial pola UNESCO en calquera das súas categorías e que así figuren recollidas expresamente no expediente de declaración da UNESCO ou na súa correspondente cartografía aprobada polo Comité de Patrimonio Mundial. Así mesmo, poderán solicitar axuda as agrupacións de entidades públicas sen personalidade, que poidan levar a cabo os proxectos para os que soliciten estas axudas.

Contía

A contía do crédito destinado a esta convocatoria é dun máximo total de 470.000,00 €.

A contía máxima individual das axudas será a necesidade de financiamento declarado polo solicitante, que non poderá superar o 75% do custo total estimado do proxecto. O 25% restante do custo estimado do proxecto poderase financiar tanto con fondos propios e axudas privadas ou públicas compatibles, como a través da participación de terceiros, debendo quedar debidamente acreditada a súa contía.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da presente resolución no Boletín Oficial do Estado.

Descargas: