Ligazóns

Instituto Galego de Consumo

Co obxecto de desenvolver as actividades relacionadas coa defensa dos dereitos e intereses dos consumidores e usuarios galegos, creouse no ano 1994 o Instituto Galego de Consumo (IGC) como un organismo autónomo adscrito á Consellería de Innovación e Industria. 

Instituto Nacional del Consumo

O Instituto Nacional do Consumo é o organismo da Administración Xeral do Estado que, en desenvolvemento do artigo 51 da Constitución e do texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, exerce as funcións de promoción e fomento dos dereitos dos consumidores e usuarios.