Xestión Sostible

 

Aquí pode atopar documentación de utilidade para o desenvolvemento da xestión sostible no eido da administración local en particular: guías, manuais de boas prácticas, experiencias e actuacións doutras entidades, webs de interese, etc.

 

 

Red Española de Ciudades por el Clima

Red Española de Ciudades por el Clima é a Sección da Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) formada polos gobernos locais que están integrando nas súas políticas a protección do clima. Dende a súa constitución en 2005, a Rede coordina e impulsa as políticas locais de loita contra o cambio climático das cidades e pobos do estado español, o apoio da Oficina Española de Cambio Climático.

 

Oficina Española de Cambio Climático

Dependente da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, ten por obxectivos, entre outros: 

a) Formular a política nacional de cambio climático, de conformidade coa normativa internacional e comunitaria na materia, así como propoñer a normativa e desenvolver os instrumentos de planificación e administrativos que permitan cumplir cos obxetivos establecidos por dita política.

b) Promover e realizar actividades de información e divulgación en materia de cambio climático, de conformidade co establecido polo artigo 6 da Convención Marco de Nacións Unidas contra o Cambio Climático.

c) Relacionarse coas institucións europeas, administracións públicas, organizacións non gubernamentais, institucións e entidades públicas e privadas e demáis axentes sociais para colaborar en iniciativas relacionadas coa loita frente ao cambio climático.

d) Analizar e promover as actividades de investigación sobre ol cambio climático e da observación do sistema climático.

e) Promover evaluacións relativas aos impactos, a vulnerabilidade e a adaptación ao cambio climático.

f) Promover a integración da adaptación ao cambio climático na planificación das políticas sectoriais.

 

Fundación Forum Ambiental

Dende a Fundación Fórum Ambiental, coa colaboración de ECOEMBES, presentan unha colección de fichas de casos prácticos sobre a xestión dos residuos municipais que recolle experiencias de distintas entidades locais españolas.

En cada ficha, dan conta dos antecedentes de cada experiencia, cómo se desenvolveu o proceso e cales son os resultados obtidos. 

Os casos expostos abordaran os seguintes eixos:

  • Economía dos residuos
  • Mecanismos de inspección e control
  • Educación ambiental e participación ciudadá
  • Optimización e eficiencia da xestión de residuos