AXUDAS AO PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO PARA A CREACIÓN E TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS DIXITAIS E A SÚA DIFUSIÓN E PRESERVACIÓN MEDIANTE REPOSITORIOS. PRAZO: 14-06-2015

Data: 

sábado, 16 Maio, 2015 (Todo o día) a domingo, 14 Xuño, 2015 (Todo o día)

 

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Resolución do 4 de maio de 2015, da Secretaría de Estado de Cultura, pola que se convocan axudas ao patrimonio bibliográfico para a creación e transformación de recursos dixitais e a súa difusión e preservación mediante repositorios.

Obxecto e finalidade.

Pola presente resolución convócase con cargo aos orzamentos do ano 2015 a concesión de axudas, de conformidade co establecido no artigo 23 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións (en diante Lei Xeral de Subvencións), en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de dixitalización, accesibilidade en liña e preservación dixital de bens que formen parte do patrimonio bibliográfico, conforme ao establecido no artigo 50.1 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, e que se encontra no dominio público ou, se é o caso, que as entidades solicitantes das axudas posúan os dereitos de explotación necesarios sobre os mesmos, de acordo co Real Decreto 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual.

A finalidade perseguida é a creación de recursos dixitais mediante a dixitalización de materiais que formen parte do patrimonio bibliográfico, así como a asignación dos datos e metadatos que codifiquen as súas descricións e permitan a súa carga nun repositorio OAI-PMH, así como a súa posterior agregación no colleiteiro «Hispana» do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, e en «Europeana». Os recursos dixitais xerados serán conformes a «Europeana Semantic Elements» (http://pro.Europeana.eu/share-your-data/data-guidelines/ese-documentation) ou «Europeana Data Model» (http://pro.Europeana.eu/share-your-data/data-guidelines/edm-documentation) nas versións vixentes na data de publicación desta convocatoria.

Todo o proceso de creación de recursos dixitais deberá axustarse ao especificado nas «Directrices para proxectos de dixitalización de coleccións e fondos de dominio público, en particular para aqueles custodiados en bibliotecas e arquivos», na súa última versión publicada (http://hdl.handle.net/10421/3342), así como no documento «Requisitos técnicos dos proxectos de dixitalización de patrimonio bibliográfico e de prensa histórica da SGCB» dispoñible no portal Travesía (http://hdl.handle.net/10421/8981). Os recursos dixitais creados en virtude destas axudas deberán cargarse nun repositorio OAI-PMH (The Open Archives Initiative Protocol forMetadata Harvesting) que estea implementado na data na que se solicite a axuda e que permita a recolección de rexistros por parte de «Hispana» e «Europeana». Estes repositorios deberán estar definidos conforme ás especificacións «The Open Archives Initiative Protocol forMetadata Harvesting» na súa última versión na data de publicación desta Resolución, versión que se poderá consultar en http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.htm.

De acordo coas recomendacións da Comisión Europea, os materiais que se encontren no dominio público manteranse no dominio público despois da súa dixitalización. Así mesmo, non se incluirán marcas de auga intrusivas nas imaxes resultantes da dixitalización.

Os metadatos resultantes da dixitalización licenciaranse baixo CC0 1.0, e serán reutilizables sen restrición, incluídos os fins comerciais, tal como se especifica no Acordo de intercambio de datos con «Europeana» publicado o 1 de xullo de 2012.

Beneficiarios

Poderán solicitar estas axudas e resultar beneficiarios destas:

a) As comunidades autónomas e os organismos e entidades con personalidade xurídica propia vinculadas ou dependentes delas, así como as universidades públicas españolas.

b) As entidades locais españolas e os organismos e entidades con personalidade xurídica propia vinculadas ou dependentes delas.

c) As entidades privadas sen fins de lucro de nacionalidade española e as reais academias.

Cada entidade solicitante só poderá presentar unha solicitude e a contía da axuda solicitada será inferior a 60.000 euros.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes será de trinta días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

 

 

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon BOE Nº. 116605.16 KB