Axudas á danza, a lírica e a música correspondentes a 2024. Prazo: 01-04-2024

Data: 

luns, 11 Marzo, 2024 (Todo o día) a luns, 1 Abril, 2024 (Todo o día)

 

Ministerio de Cultura

Extracto da resolución do 7 de marzo de 2024 do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música pola que se convocan axudas á danza, a lírica e a música correspondentes a 2024.

BDNS (Identif.): 747955

Obxecto e finalidade

Axudas á danza, a lírica e a música en réxime de concorrencia competitiva, no marco das competencias do INAEM e de acordo con os obxectivos que ten encomendados en orde á preservación do patrimonio coreográfico, lírico e musical e á súa difusión no ámbito do territorio do Estado e fóra das súas fronteiras, favorecendo especialmente a comunicación cultural entre as distintas Comunidades Autónomas, a igualdade de todos os cidadáns no acceso aos servizos culturais e a creación e consolidación de novos públicos.

Beneficiarios

Persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, con establecemento permanente en calquera Estado da Unión Europea e demais Estados asociados ao Espazo Económico Europeo, con plena igualdade de trato, fóra dos residentes nos considerados paraísos fiscais segundo o Real Decreto 1080/1991, do 5 de xullo, polo que se determinan os países ou territorios a que se refiren os artigos 2, apartados 3, número 4, da Lei 17/1991, do 27 de maio, de medidas fiscais urxentes, e 62 da Lei 31/1990, do 27 de decembro, pola que se aproban os Orzamentos Xerais do Estado para o ano 1991.

Así mesmo, poderán solicitar estas axudas as persoas, entidades e agrupacións indicadas no artigo 2.2 da Orde CUL/2912/2010, do 10 de novembro.

Bases reguladoras

Orde CUL/2912/2010, do 10 de novembro pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas en réxime de concorrencia competitiva do Ministerio de Cultura e dos seus organismos públicos. URL español https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-17455

As modalidades de axuda que se convocan son as que a continuación se enumeran:

A. Axudas á danza

A1. Programas de apoio para xiras por España e polo estranxeiro

A1.1. Apoio a compañías de danza para xiras por España e polo estranxeiro.

A1.2. Apoio a xiras de coproducións de danza interautonómicas.

A2. Programas de apoio a entidades sen ánimo de lucro de ámbito estatal para a realización de actividades de danza.

A3. Programas de apoio a festivais, mostras, certames e congresos de danza.

A4. Programas de apoio a espazos escénicos e musicais con programacións coreográficas estables: programacións anuais e programacións bianuais.

A5. Programas de apoio a circuítos de danza organizados por redes de espazos escénicos e musicais, festivais e certames.

A6. Programas de apoio a residencias artísticas de danza no territorio nacional.

B. Axudas á lírica e a música

B1. Programas de apoio para xiras por España e polo estranxeiro.

B1.1. Apoio a intérpretes e agrupacións de lírica e música para xiras por España e polo estranxeiro.

B1.2. Apoio a xiras de coproducións de lírica e música interautonómicas.

B2. Programas de apoio a entidades sen ánimo de lucro de ámbito estatal, para a realización de actividades de lírica e música.

B3. Programas de apoio a festivais, mostras, certames e congresos de lírica e música.

B4. Programas de apoio para a organización de tempadas líricas.

B5. Programas de apoio a encargos de composición vinculados a estrea.

B6. Programas de apoio a residencias artísticas de lírica e música no territorio nacional.

B7.Programas de apoio a empresas xestoras de salas privadas de música en vivo que desenvolvan programacións musicais estables.

B8. Programas de apoio a circuítos de música organizados por redes de salas de música en vivo.

Contía

O importe total máximo imputable á convocatoria será de 8.313.172.-€.

En ningún caso a contía máxima individual das axudas poderá superar o 65% do custo total do proxecto, excepto na modalidade A5. Programas de apoio a circuítos de danza organizados por redes de espazos escénicos e musicais, festivais e certames, B8. Programas de apoio a circuitos de música organizados por redes de salas de música en vivo e A2. e B2. cando a entidade sen ánimo de lucro solicitante estea integrada, á súa vez, por asociacións, nese caso este límite poderase ampliar ata o 80 % do custo total do proxecto. Doutra banda, a axuda concedida non excederá as seguintes cantidades:

Modalidade A1:

Submodalidad A1.1: 75.000 euros.

Submodalidad A1.2: 75.000 euros.

Modalidade B1:

Submodalidad B1.1: 75.000 euros.

Submodalidad B1.2: 75.000 euros.

Modalidades A2 e B2: 100.000 euros.

Modalidades A3 e B3: 100.000 euros, excepto nos festivais dedicados maioritariamente ao flamenco, que poderá ser de 150.000 euros.

Modalidades A4 e B4: 100.000 euros.

Modalidade A5 e B8: 225.000 euros.

Modalidade B5: 15.000 euros.

Modalidades A6 e B6: 25.000 euros.

Modalidade B7: 100.000 euros.

Nas modalidades A1.1, B1.1, A3, B3 e B5 en que solicite axuda para diferentes actividades, a contía máxima individual aplicarase a cada unha delas.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación das solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da presente convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 747955): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/747955

-Na Dirección Xeral do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM).

 

Descargas: