AXUDAS DESTINADAS Á CREACIÓN OU MELLORA DE ECOSISTEMAS DIXITAIS NO SECTOR AUDIOVISUAL (PRTR). PRAZO: 19-09-2022

Data: 

venres, 22 Xullo, 2022 (Todo o día) a luns, 19 Setembro, 2022 (Todo o día)

 

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

Extracto da Orde ETD/677/2022, do 14 de xullo, pola que se efectúa a convocatoria de Axudas para o ano 2022 destinadas á creación ou mellora de ecosistemas dixitais no sector audiovisual, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. BDNS (Identif.): 640058.

Obxecto

A finalidade destas axudas é financiar o desenvolvemento, por parte de entidades locais, de proxectos destinados a reforzar as infraestruturas do ecosistema dixital no sector audiovisual facilitando a creación, distribución e manexo da información e a tecnoloxía máis avanzada polas pemes do sector audiovisual, e apoiando a creación de espazos para a innovación dotados con tecnoloxía avanzada que permitirán que as pemes do sector audiovisual poidan superar as súas barreiras dixitais e emprender os seus proxectos, de forma que, polo menos 20 pemes do sector audiovisual poidan beneficiarse destes proxectos ata o 31 de decembro de 2023.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das axudas previstas nesta convocatoria as seguintes entidades locais, sempre que a súa poboación, segundo os datos do último padrón publicado polo Instituto Nacional de Estatística, non sexa inferior a 100.000 habitantes:

a) Os municipios, representados polos seus respectivos concellos, e as provincias e illas a través das deputacións provinciais e forais, os cabidos e consellos insulares.

b) As comarcas ou mancomunidades, consorcios ou outras entidades locais de base agrupacional previstas na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

c) As agrupacións de entidades locais que estean constituídas conforme ao artigo 11.3 da Lei Xeral de Subvencións e no artigo 67 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro.

Nos supostos b) e c), o limiar 100.000 habitantes aplicarase á suma das poboacións dos integrantes da agrupación supramunicipal.

Importe

O orzamento asignado á presente convocatoria ascende a vinte e catro millóns oitocentos trece mil douscentos noventa e cinco euros con noventa e tres céntimos de euro (24.813.295,93 €) con cargo ao Subproyecto de rede.es do C25.I1 financiado pola achega dineraria realizada en 2021 pola Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais á entidade pública empresarial Red.es, con cargo á aplicación orzamentaria 27.50.490A.740.35 de 2021.

Esta convocatoria estará financiada polo Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da Unión europea, establecido polo Regulamento (UE) 2020/2094 do Consello, do 14 de decembro de 2020, polo que se establece un Instrumento de Recuperación da Unión Europea para apoiar a recuperación tras a crise da COVID-19, e regulado segundo o Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de febreiro de 2021.

De acordo con o establecido no artigo 7 da Lei 11/2020, do 30 de decembro, e no artigo 37 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, o financiamento correspondente a estas axudas está legalmente afectada a financiar as actuacións, sub-proxectos, ou liñas de acción que se integren dentro do PRTR.

Outros datos

O investimento máximo a realizar en cada actuación ou sub-proxecto, incluíndo a eventual achega do beneficiario, será de dez millóns de euros (10.000.000 €).

O investimento mínimo a realizar en cada actuación ou sub-proxecto, incluíndo a eventual achega do beneficiario, será de cinco millóns de euros (5.000.000 €).

A concesión das axudas queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

O proxecto deberá ser cofinanciado polo beneficiario da axuda cun mínimo dun 10% do orzamento total. O cofinanciamento poderá ser maior, o que determinará unha valoración da solicitude conforme aos criterios de valoración establecidos no artigo 20 desta orde. O cofinanciamento achegado polo beneficiario poderá destinarse a afrontar gastos necesarios para o desenvolvemento do proxecto que non sexan subvencionables por estas axudas.

En calquera caso, o importe do financiamento non poderá superar o custo da actuación.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase ao día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado», e finalizará ás 12:00 horas do día 19 de setembro de 2022.

Máis información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 640058): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/640058

-Na Dirección de Servizos Públicos Dixitais da entidade pública empresarial Red.es.

Descargas: