AXUDAS DO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL PARA COFINANCIAR ACTUACIÓNS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E DE CIDADÁNS EN REDE. PRAZO: 11-09-2015

Data: 

martes, 11 Agosto, 2015 (Todo o día) a venres, 11 Setembro, 2015 (Todo o día)

 

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

Orde HAP/1700/2015, do 3 de agosto, pola que se aproban as bases e convocatoria 2015 de axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para cofinanciar actuacións de administración electrónica e de cidadáns en rede, durante o período de intervención 2007-2013.

Obxecto.
A presente convocatoria ten como obxecto articular, en réxime de concorrencia competitiva, a presentación, análise e aprobación de proxectos a cofinanciar mediante axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (en diante FEDER) recollidas no seu anexo I -Datos Financeiros-, con indicación das Comunidades Autónomas e os montantes de axudas asignados, correspondentes ao Eixe 1 «Desenvolvemento da Economía do Coñecemento (I+D+i, Educación, Sociedade da Información e TIC)» do Programa Operativo de Economía Baseada no Coñecemento do Marco Estratéxico Nacional de Referencia 2007-2013 (en diante MENR) aprobado pola Comisión Europea con data 7 de maio de 2007.

Obxectivos

1. Como obxectivo xeral búscase conseguir a converxencia entre as distintas Comunidades Autónomas no uso das TIC e o impulso da Sociedade da Información mellorando os servizos prestados polas Administracións Públicas, aumentado a calidade de vida dos cidadáns e a eficiencia das empresas.

2. Mediante estas axudas preténdese potenciar:

a. A promoción da Sociedade da Información e o fomento do uso das novas tecnoloxías.

b. A mellora na prestación dos servizos das Administracións Públicas aos cidadáns e ás empresas, mediante a axilización dos trámites administrativos e facilitando os fluxos de información con estes.

Ámbitos de actuación

As actuacións cofinanciadas deben responder a un dos seguintes tipos, entendéndose, para os efectos do establecido nesta convocatoria, que un proxecto é aquel cuxo obxecto é a realización dunha actuación dos tipos mencionados e dispón de entidade independente:

1) Administración e servizos públicos:

. Implantación de Rexistros Electrónicos.

. Interconexión de rexistros presenciais ou electrónicos conforme ás normas técnicas de interoperabilidade correspondentes.

. Creación de Servizos para o Cidadán e Empresas, en especial os relacionados coa divulgación da firma electrónica, o pagamento ou a notificación electrónica.

. Interoperabilidade entre Administracións.

. Desenvolvemento doutros servizos electrónicos públicos que formen parte da Administración Electrónica.

2) Cidadáns en Rede:

. Portais e Sedes Electrónicas, así como as distintas canles de comunicación co cidadán tanto a través de redes sociais, como outras canles, directamente relacionadas co dereito do cidadán a acceder por medios electrónicos aos servizos das Entidades Locais.

. Actuacións relacionadas co Goberno Aberto: transparencia, opendata, participación ou colaboración cidadá.

. Para as cidades pertencentes no momento da publicación desta convocatoria á Rede Española de Cidades Intelixentes (RECI), actuacións relacionadas coa implantación e desenvolvemento da estratexia de Cidade Intelixente.

Entidades beneficiarias

1. Poderán ser entidades beneficiarias das axudas, exclusivamente, aquelas que cumprindo os requisitos que se relacionan a continuación, estean situadas nalgunha das Comunidades Autónomas obxecto desta convocatoria.

a) Os Concellos das provincias das Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Galicia, Castela-A Mancha, Asturias e Murcia.

b) As Deputacións Provinciais das Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Galicia, Castela-A Mancha e, as Comunidades Autónomas Uniprovinciales de Murcia e Asturias (no exercicio das competencias que corresponden ás Deputacións Provinciais).

c) As Cidades de Ceuta e Melilla.

d) Os Organismos autónomos dependentes de calquera das entidades sinaladas anteriormente, en cuxo caso, será necesario achegar un certificado expedido polo órgano competente da Administración da que dependen, no que conste:

1) A conformidade da devandita Administración para que o Organismo solicite subvención.

2) Que este ten atribuídas competencias para as finalidades obxecto desta axuda e que cumpre os requisitos necesarios para ser beneficiario dunha axuda pública.

e) Calquera outra entidade que goce da consideración de entidade local sobre a base do establecido no artigo 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.

f) Os consorcios nos que as entidades locais que o constitúan teñan polo menos un 50% dos votos posibles nos seus órganos de decisión, que teñan a consideración de Administración Pública para os efectos do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e cuxo obxecto exclusivo sexa, no ámbito das entidades locais que o integren, o fomento das tecnoloxías da información e as telecomunicacións e da administración electrónica, ao obxecto de conseguir a mellora na prestación dos servizos os cidadáns e as empresas.

2. A condición de entidades beneficiarias das axudas implica que estas asumen a totalidade dos dereitos e as obrigas inherentes a tal condición, nos termos da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións, fronte á Dirección Xeral de Coordinación de Competencias coas Comunidades Autónomas e as Entidades Locais do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, Organismo Intermedio das devanditas axudas.

Requisitos de admisibilidade dos proxectos

As actuacións presentadas a cofinanciamento deberán estar finalizadas á data de publicación no «Boletín Oficial do Estado» da presente convocatoria, cumprir o establecido nesta e, en particular, os seguintes requisitos:

a) Que o proxecto se encontre en funcionamento ou vaia a estalo antes da finalización do 2015.

b) Cumprir cos fins para os que se convocan as axudas, sinalados no punto 2 do apartado segundo.

c) Que o proxecto supuxese un investimento mínimo de 60.000 euros, impostos non incluídos.

Prazo

As solicitudes presentaranse no prazo dun mes, contado a partir da data de publicación no «Boletín Oficial do Estado» desta Orde.

 

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon BOE Nº: 191300.04 KB