AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE ENERXÍAS ALTERNATIVAS E PARA A IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN 2016, MOVEA. PRAZO: 15-10-2016

Data: 

domingo, 29 Novembro, 2015 (Todo o día) a sábado, 15 Outubro, 2016 (Todo o día)

 

Ministerio da Presidencia

Real Decreto 1078/2015, do 27 de novembro, polo que se regula a concesión directa de axudas para a adquisición de vehículos de enerxías alternativas, e para a implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016, MOVEA.

Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Constitúe o obxecto deste real decreto a regulación do procedemento para a concesión directa de subvencións para o «Plan de Impulso á Mobilidade con Vehículos de Enerxías Alternativas (MOVEA)», consistente en incentivar a adquisición en España de vehículos con enerxías alternativas aos combustibles tradicionais, e a concesión de axudas para a implantación en España de puntos de recarga para vehículos eléctricos en zonas de acceso público, fomentando con iso a sustentabilidade no sector do transporte, a diminución das emisións de CO2 e outros contaminantes, a mitigación do cambio climático e a mellora de calidade do aire do país, así como a diversificación das fontes enerxéticas no transporte e a consecuente redución da dependencia enerxética do petróleo.

2. A tal fin, as subvencións a que se refire este real decreto concederanse pola adquisición en España de vehículos das categorías detalladas no artigo 4, e pola instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en zonas de acceso público.

3. As axudas destinaranse á adquisición directa ou á adquisición por medio de operacións de financiamento por leasing financeiro ou arrendamento por renting (tamén chamado leasing operativo) dun vehículo novo. Tamén se destinarán á adquisición de vehículos eléctricos de ata seis meses de antigüidade, exceptuando as bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico, desde a primeira matriculación ata a solicitude das axudas e cuxa titularidade deberá ostentala o concesionario, punto de venda ou fabricante/importador do vehículo coa finalidade de demostración para a venda. Neste caso o vehículo deberá ser adquirido polo punto de venda como vehículo novo ao fabricante ou importador. Por último, tamén se destinarán á implantación de puntos de recarga rápida e semirrápida para vehículos eléctricos en zonas de acceso público.

Beneficiarios.

1. Poderán ser beneficiarios das subvencións previstas neste programa:

a) Os profesionais autónomos, nese caso haberán de estar dados de alta no Censo de Empresarios, Profesionais e Retenedores.

b) As persoas físicas maiores de idade residentes en España non incluídas no apartado a).

c) As empresas privadas, validamente constituídas en España no momento de presentar a solicitude, e outros tipos de persoas xurídicas tal que o seu Número de Identificación Fiscal (NIF) comece polas letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R ou W.

d) As Entidades Locais e as entidades públicas vinculadas ou dependentes delas, sempre que cumpran co disposto en relación ao prazo máximo de pago a provedores na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, para o que deberán achegar certificación da intervención local sobre o período medio de pago a provedores, que non poderá superar en máis de 30 días o prazo máximo establecido para o efecto.

e) As Administracións das Comunidades Autónomas e as entidades públicas vinculadas ou dependentes delas, sempre que cumpran co disposto no artigo 20.3 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, e co disposto na disposición adicional primeira da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016.

f) Outras entidades públicas vinculadas ou dependentes da Administración Xeral do Estado.

5. No caso de implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en zonas de acceso público:

a) Puntos de recarga rápida: poderán ser beneficiarios aqueles suxeitos contemplados no apartado 1.c), d), e) ou f).

b) Puntos de recarga semirrápida: poderán ser beneficiarios unicamente aqueles suxeitos contemplados no apartado 1.c) que desenvolvan a súa actividade no sector terciario.

En calquera caso, entenderase por beneficiario a aquel suxeito que realice o investimento.

Réxime de concesión e Financiamento.

1. Estas subvencións concederanse de forma directa, conforme aos artigos 22 e 28 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e ao capítulo III do título I do Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, aprobado por Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, ao existir razóns de interese público, social e económico que non permiten promover a concorrencia competitiva.

2. O financiamento das axudas reguladas neste real decreto realizarase con cargo ao orzamento, por importe total de 16.600.000 euros, proveniente da aplicación orzamentaria consignada na Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, da Sección 20, Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, Servizo 16, Dirección Xeral de Industria e da PEME, Programa 422B, e os seguintes conceptos:

- Concepto 740: «A sociedades, entidades públicas empresariais, fundacións e resto de entes do sector público. Para actuacións de fomento da mobilidade sustentable: 400.000 euros.»

- Concepto 750: «A comunidades autónomas. Para actuacións de fomento da mobilidade sustentable: 1.600.000 euros.»

- Concepto 760: «A entidades locais. Para actuacións de fomento da mobilidade sustentable: 1.600.000 euros.»

- Concepto 770: «A empresas privadas. Para actuacións de fomento da mobilidade sustentable: 6.500.000 euros.»

- Concepto 780: «A familias e institucións sen fins de lucro. Para actuacións de fomento da mobilidade sustentable: 6.500.000 euros.»

O importe total das axudas para conceder distribuirase da seguinte maneira:

a) Vehículos eléctricos:

- Turismos (M1), cuadriciclos lixeiros (L6e) e pesados (L7e): 4.500.000 euros.

- Autobuses ou autocares (M2, M3), furgonetas, furgóns, camións lixeiros e camións (N1, N2, N3): 3.800.000 euros.

- Motocicletas (L3e, L4e, L5e): 300.000 euros.

- Bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico: 200.000 euros.

b) Vehículos propulsados por Gas Natural (GNC, GNL, bifuel): 2.000.000 euros.

c) Vehículos propulsados por Gas licuado do petróleo (GLP, bifuel): 1.300.000 euros.

d) Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos:

- Semirrápida: 1.000.000 euros.

- Rápida: 3.500.000 euros.

Se a data 1 de maio de 2016 non se comprometeron as contías previstas para cada categoría definidas no parágrafo anterior, os remanentes poderán ser reasignados polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo para calquera das categorías de vehículos eléctricos, previo informe á Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos, priorizando dita asignación de remanentes cara aos vehículos comerciais.

3. Considerarase esgotado o orzamento dispoñible habilitado para a execución do presente programa, cando se efectúe a última reserva de orzamento que totalice o importe correspondente ao mesmo.

Con posterioridade a ese momento, os puntos de venda adheridos ao programa poderán seguir activando provisionalmente reservas de orzamento na aplicación informática correspondente, que serán atendidas por rigorosa orde de activación das mesmas, supeditado a que se produzan anulacións en reservas anteriores que liberen orzamento. A posibilidade de continuar activando estas reservas provisionais finalizará definitivamente con data límite o 15 de outubro de 2016. En ningún caso, a reserva de orzamento, sinalada neste apartado, xerará dereito algún á percepción de subvencións.

4. Para as axudas da presente convocatoria que poidan ser obxecto de cofinanciación con Fondos Comunitarios, dentro dalgúns dos Programas Operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), observaranse as normas xerais dos Fondos, así como as específicas relativas ao control, información e publicidade, criterios de selección de operacións, etc., cuxa aplicación sexa de obrigado cumprimento.

O cumprimento das devanditas normas deberá ser verificado polo organismo intermedio designado responsable da xestión do Obxectivo Temático 4 «Economía baixa en carbono» dentro do Programa Operativo de Crecemento Sustentable.

Prazo

1. O programa surtirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado», e finalizará o 15 de outubro de 2016, ou, se ocorrese antes, cando se esgoten os orzamentos dispoñibles establecidos no artigo 5.

2. O prazo de presentación das solicitudes de axudas comprenderá desde o día de activación do sistema telemático de xestión de axudas do Plan MOVEA ata o 15 de outubro de 2016, ambos inclusive, ou ata que se esgoten os orzamentos establecidos no artigo 5, en caso de producirse con anterioridade. Poderán realizarse reservas de orzamento desde o día de apertura do sistema telemático de xestión. Ditas reservas de orzamento serán en todo caso contra operacións que se realizaron a partir do día seguinte ao da publicación do real decreto no «Boletín Oficial do Estado». A data 15 de outubro de 2016, toda reserva de orzamento que aínda estea pendente de cargar documentación telemáticamente na aplicación será anulada.

3. A data e hora de activación do sistema telemático de xestión de axudas será convenientemente notificada pola entidade colaboradora aos puntos de venda adheridos ao Plan MOVEA.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon BOE Nº. 285427.45 KB