AXUDAS PARA O FORTALECEMENTO DA ACTIVIDADE COMERCIAL EN ZONAS TURÍSTICAS (PRTR). PRAZO: 05-08-2022

Data: 

mércores, 6 Xullo, 2022 (Todo o día) a venres, 5 Agosto, 2022 (Todo o día)

 

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Orde ICT/567/2022, do 15 de xuño, pola que se modifica a Orde ICT/951/2021, do 10 de setembro, pola que se establecen as bases reguladoras das liñas de axudas para o fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas e procédese á súa convocatoria no ano 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. BDNS (Identif.): 636992.

Obxecto

As bases reguladoras da Orde ICT/951/2021, do 10 de setembro, teñen por obxecto apoiar a implementación, modernización e fomento da actividade comercial en zonas rurais, mellorando a competitividade, sustentabilidade e diversificación da economía rural.

Beneficiarios

Poderán acollerse ás axudas establecidas nesta convocatoria as seguintes entidades locais:

a) Os municipios que teñan unha poboación superior a 20.000 habitantes, conforme aos datos do Real Decreto en vigor polo que se declaran oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión do Padrón municipal vixente no momento de presentar a solicitude.

b) As provincias e illas a través das diputacións provinciais e forais, os cabildos e consellos insulares cando o proxecto esté destinado a poblacións de entre 5.000 e 20.000 habitantes. Os beneficiarios supramunicipais deberán presentar un proxecto que afecte a varios municipios como proxecto único, facéndose responsables da súa execución e xustificación.

c) Exclusivamente naquelas Comunidades Autónomas uniprovinciais (e que carezan de deputación, Consellos e/ou Cabidos), os concellos con poboacións de máis de 5.000 habitantes poderán presentar proxectos directamente.

d) Os municipios que aínda contando cunha poboación inferior a 5.000 habitantes, superen dita cifra tendo en conta a súa poboación flotante, entendendo esta poboación como aquela que viaxa dun lugar a outro, atopándose nese municipio nun momento determinado, independentemente do tempo que leve vivindo no mesmo, non sendo este a súa residencia habitual.

Considerarase que un municipio cumpre coa condición do apartado d) se acredita un incremento do 100 % en polo menos un dos servizos municipais seguintes comparando os mesmos entre un trimestre de tempada baixa cun de tempada alta dentro dun mesmo ano natural:

1.º tonelaxe de recollida de lixo, conforme datos achegados pola empresa municipal ou concesionaria de referido servizo ou,

2.º facturación en consumo eléctrico municipal, conforme datos achegados pola empresa subministradora do devandito servizo ou,

3º facturación en consumo de auga no municipio, conforme datos achegados pola empresa subministradora do devandito servizo.

2. As Entidades locais establecidas no apartado 1 deberán cumprir con, polo menos, un dos seguintes criterios para ser considerados, para os efectos desta convocatoria, como "zona comercial turística" e, por tanto, posibles beneficiarios:

a) Que teñan polo menos 25.000 pernoitas ao ano; ou
b) que teñan máis dun 30  % de vivendas de segunda residencia; ou
c) que a porcentaxe de traballadores afiliados á Seguridade Social pertencentes ás CNAEs 45,46 e 47 sexa superior ao 7  % de afiliados totais.

Para a obtención dos datos anteriores, teranse en conta unicamente os datos oficiais publicados polo Instituto Nacional de Estatística e o censo de vivendas de segunda residencia do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda urbana. Devanditos datos deberán referirse á última serie completa anual publicada de 2019, salvo que a convocatoria prevexa o contrario.

Proxectos subvencionables

Os proxectos subvencionables no marco deste Programa incluirán:

a) Gastos relacionados con investimentos na vía pública.

b) Gastos relacionados con actuacións que teñan un impacto na dixitalización do sector comercial.

d) Gastos relacionados coa sustentabilidade e a economía circular.

c) Gastos de formación en idiomas dirixidos a empregados e autónomos do sector comercio.

Orzamento e límites das axudas para conceder

1. Os proxectos de investimento que se presenten para ser obxecto de financiamento deberán levarse a cabo no territorio nacional e enmarcarse en, polo menos, unha das categorías de gasto contempladas no artigo 8 da presente orde.

2. O investimento mínimo a realizar dependerá do número de habitantes que os beneficiarios indicados no artigo 3 da presente orde teñan dentro da súa demarcación, conforme aos datos do Real Decreto polo que se declaran oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión do Padrón municipal, vixente no momento de presentar a solicitude:

a) Municipios de máis de 300.000 habitantes: Investimento mínimo de 1.000.000,00 de euros.

b) Municipios de entre 100.000 e 300.000 habitantes e deputacións provinciais e forais, os cabidos e consellos insulares: Investimento mínimo de 500.000,00 euros.

c) Municipios de menos de 100.000 habitantes: Investimento mínimo de 200.000,00 euros.

A efectos da determinación do investimento mínimo a realizar polos solicitantes de ámbito supramunicipal, terase en conta a poboación media dos municipios da súa demarcación onde se desenvolvan as actuacións subvencionables.

3. A axuda que se conceda imputarase á aplicación orzamentaria do programa 20.50.430A.762 dos Orzamentos Xerais do Estado para cada exercicio, da Secretaría de Estado de Comercio do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, procedentes do Mecanismo para a Recuperación e Resiliencia, ou o seu equivalente nos Orzamentos Xerais do Estado para cada exercicio.

4. A concesión das axudas queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

5. O proxecto poderá ser cofinanciado polo beneficiario da axuda e pola comunidade autónoma no que se atope situado, podendo alcanzar este apoio ata o 40 por cento do orzamento financiable do proxecto.

6. O importe do financiamento para conceder segundo esta orde será dun mínimo do 60 por cento e un máximo do 100 por cento sobre o orzamento do proxecto que fose considerado financiable, ata un máximo de subvención de 2.000.000 de euros.

7. En calquera caso, o importe do financiamento non poderá superar o custo da actuación.

Prazo de presentación de solicitudes

As candidaturas poderán ser presentadas no prazo dun mes, contado desde o día seguinte á data de publicación deste extracto da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

A solicitude realizarase de maneira electrónica a través da sede electrónica do ministerio, a través do seguinte link: https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico

As solicitudes presentadas fóra do prazo establecido darán lugar á súa inadmisión.

Máis Información

-Na Dirección Xeral de Política Comercial do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo: https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas

-Na FEMP: fondoscomercio@femp.es

-No BOE Nº. 218 (publicado o 11 de setembro de 2021) – BASES REGULADORAS - Orde ICT/951/2021.

-No BOE Nº. 148 (publicado o 22 de xuño de 2022) – MODIFICACIÓN - Orde ICT 567/2022.

-No BOE Nº. 160 (publicado o 5 de xullo de 2022) - EXTRACTO CONVOCATORIA.

-Na Base de datos nacional de subvencións (BDNS Identif.: 636992): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636992

Descargas: