AXUDAS PARA O PROGRAMA "EXPERIENCIAS TURISMO ESPAÑA" (PRTR). NOVO PRAZO: 20-04-2022

Data: 

martes, 15 Febreiro, 2022 (Todo o día) a martes, 15 Marzo, 2022 (Todo o día)

 

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Orde ICT/1524/2021, do 30 de decembro, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o Programa "Experiencias Turismo España" e apróbase a súa convocatoria para o exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. BDNS (Identif.): 609612.

Obxecto e finalidade

1. A presente orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras de axudas, destinadas a impulsar proxectos de redes de actores que desenvolvan experiencias turísticas sostibles, dixitais, integradoras e competitivas en España, de conformidade co previsto no apartado segundo deste artigo, así como aprobar a convocatoria de axudas para o ano 2021.

2. Entenderase para os efectos desta orde que unha Experiencia Turismo España impulsa proxectos de redes de actores que desenvolvan experiencias turísticas sostibles, dixitais, integradoras e competitivas en España, se se desenvolve en todo o territorio nacional ou, polo menos, en tres comunidades autónomas, e enmárcase nalgunha das seguintes liñas de traballo:

Innova: Ten como obxectivos impulsar e fortalecer as redes de actores e crear narrativas sobre experiencias inspiradoras que constrúan relatos a nivel país; mellorar recursos; impulsar a mellora da sustentabilidade turística e afondar na transformación dixital dos procesos das Experiencias Turismo España.

• Integra: Pretende impulsar que a experiencia turística incorpore no seu deseño, de maneira normalizada e adaptada ás distintas realidades, o contexto produtivo local próximo aos destinos a través das dinámicas de economía circular; as comunidades locais e a diversidade de perfís e segmentos no deseño de experiencias.

• Comunica: Busca mellorar a comunicación das Experiencias Turismo España e convertelas nun dos piares da promoción exterior do noso país. Os ámbitos relacionados coa seguridade e a resiliencia terán especial atención.

- As axudas que se financien conforme esta orde enmárcanse no investimento 4, «Actuacións especiais no ámbito da competitividade», proxecto 1, «Desenvolvemento de produto turístico e modernización do ecosistema turístico», do Compoñente 14, «Plan de modernización e competitividade do sector turístico», do Plan de Recuperación, e contribuirán ao cumprimento dos obxectivos asociados á mesma, de acordo coa normativa reguladora do mecanismo de recuperación e resiliencia e do Plan de Recuperación a nivel europeo e nacional.

Beneficiarios

Poderán acollerse ás axudas establecidas nesta orde, de conformidade co Regulamento (UE) n.º 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis e sempre que cumpran cos criterios establecidos no apartado 3 do presente artigo, as seguintes entidades:

a) Asociacións ou Federacións legalmente rexistradas no Rexistro Nacional de Asociacións regulado no Real Decreto 949/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro Nacional de Asociacións ou equivalente nas Comunidades Autónomas.

b) Fundacións, legalmente rexistradas nos Rexistros correspondentes.

c) Agrupacións de interese económico, reguladas pola lei 12/1991 e legalmente rexistradas no Rexistro Mercantil que lles corresponda.

d) Empresas turísticas ou pemes, establecidas en calquera comunidade autónoma, sempre que se atopen inscritos no Rexistro de Turismo da Comunidade Autónoma onde teña o seu domicilio fiscal e estean en activo na data de solicitude.

Tamén poderán acollerse ás axudas establecidas nesta orde e sempre que cumpran cos criterios establecidos no apartado 3 do presente artigo, as seguintes entidades:

a) Entidades públicas que actúen como entes de cooperación turística municipal, comarcal ou provincial, e sociedades públicas con personalidade xurídica propia vinculadas ou dependentes destas.

b) Entidades públicas que actúen como entes de cooperación turística de ámbito autonómico, e sociedades públicas con personalidade xurídica propia vinculadas ou dependentes de comunidades autónomas.

Os beneficiarios poderán presentarse a título individual ou como parte dun proxecto de cooperación, xa que as actuacións deben afectar o territorio de, polo menos, tres comunidades autónomas.

Financiamento

O importe do financiamento para conceder segundo estas bases reguladoras será do 100 por 100 sobre o orzamento do proxecto que fose considerado financiable.

En canto á convocatoria do 2021, o orzamento asignado á presente convocatoria ascende a 26.000.000 euros con cargo ás seguintes partidas orzamentarias:

a) 20.50.430A.757: 5.200.000 euros destinados aos beneficiarios indicados na letra b) do artigo 3.2 da presente Orde.

b) 20.50.430A.764: 5.200.000 euros destinados aos beneficiarios indicados na letra a) do artigo 3.2 da presente Orde.

c) 20.50.430A.775: 7.800.000 euros destinados aos beneficiarios indicados na letra d) do artigo 3.1 da presente Orde.

d) 20.50.430A.780: 7.800.000 euros destinados aos beneficiarios indicados nas letras a) b) e c) do artigo 3.1 da presente Orde.

Desta cantidade, un orzamento de 5.000.000 de euros destinarase a proxectos que teñan relación co Ano Nacional Xacobeo, nese caso deberase priorizar devanditos proxectos na resolución de concesión.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 15 de febreiro de 2022 ata o día 15 de marzo de 2022.

MODIFICACIÓN: <<O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 15 de febreiro de 2022 ata o día 20 de abril de 2022

Máis Información

Habilitouse unha caixa de correos para atender dúbidas: experiencias@mincotur.es

 

Descargas: