AXUDAS PARA PROXECTOS DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN E DIFUSIÓN DE BENS DECLARADOS PATRIMONIO MUNDIAL. PRAZO: 07-08-2016

Data: 

martes, 19 Xullo, 2016 (Todo o día) a domingo, 7 Agosto, 2016 (Todo o día)

 

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Extracto da Resolución do 12 de xullo de 2016 da Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais e Arquivos e Bibliotecas pola que se convocan axudas para proxectos de conservación, protección e difusión de Bens declarados Patrimonio Mundial, correspondentes ao ano 2016. BDNS(Identif.): 311993.

Obxecto

As axudas dirixidas á realización de proxectos de conservación, protección e difusión de bens declarados Patrimonio Mundial ten como obxecto:

a. Actividades de restauración e conservación preventiva que sirvan ao mantemento de elementos patrimoniais que fosen declarados Patrimonio Mundial.

b. Elaboración de plans de xestión dos bens declarados Patrimonio Mundial en España.

c. Redacción de proxectos de execución para actividades que impliquen intervención directa en bens declarados Patrimonio Mundial.

d. Realización de estudos sobre materias relacionadas coa Convención de Patrimonio Mundial e os bens declarados Patrimonio Mundial en España.

e. Organización de encontros, seminarios e congresos en materia de Patrimonio Mundial.

f. Preparación de publicacións cuxo obxecto sexa facilitar información sobre a Convención de Patrimonio Mundial e os bens incluídos na Lista do Patrimonio Mundial.

g. Organización de exposicións e outras accións de difusión dirixidas a favorecer o coñecemento do Patrimonio Mundial.

h. Calquera outra actividade que contribúa a reforzar pautas e modelos de conservación, protección e difusión do Patrimonio Mundial en España.

Beneficiarios

Entidades Locais en cuxo ámbito territorial sitúense bens declarados Patrimonio Mundial pola UNESCO, e que así figuren recollidas expresamente no expediente de declaración da UNESCO, en calquera das súas categorías. Poderán acceder á condición de beneficiario as agrupacións de Entidades Locais que, reunindo os requisitos anteriormente citados, poidan levar a cabo os proxectos obxecto da presente convocatoria.

Así mesmo, poderán solicitar a axuda as agrupacións de entidades locais, organismos e entidades que dependan integramente delas, que, mesmo cando procedan de máis dunha Comunidade Autónoma e aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos para os que soliciten estas axudas.

Bases reguladoras

Orde CUL/2912/2010, do 10 de novembro, que establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas en réxime de concorrencia competitiva do Ministerio de Cultura e dos seus organismos públicos.

Contía

A contía do crédito destinado a esta convocatoria é dun máximo total de 500.000?. Para a distribución das axudas terase en conta, xunto ás dispoñibilidades orzamentarias, o número de solicitudes presentadas.

A contía máxima individual das axudas será a necesidade de financiamento declarado polo solicitante, que non poderá superar o 75% do custo total estimado do proxecto. O 25% restante do custo estimado do proxecto poderase financiar tanto con fondos propios e axudas privadas ou públicas compatibles, como a través da participación de terceiros, debendo quedar debidamente acreditada a súa contía.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Boletín Oficial do Estado.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon BOE Nº. 172 - EXTRACTO175.49 KB