AXUDAS PARA PROXECTOS DE SALVAGARDA DO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. PRAZO: 21-05-2023

Data: 

sábado, 22 Abril, 2023 (Todo o día) a domingo, 21 Maio, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da Orde do 17 de abril do Ministerio de Cultura e Deporte pola que se convocan axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial correspondentes ao ano 2023. BDNS (Identif.): 689207.

Finalidade

As axudas convocadas teñen por obxecto a realización de proxectos de salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial.

Beneficiarios

Poderán concorrer a esta convocatoria de axudas as persoas xurídicas sen ánimo de lucro do sector público ou privado, que deberán estar legalmente constituídas á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes: concellos, deputacións, mancomunidades e outros entes locais, asociacións e institucións sen fins de lucro, universidades e entidades dependentes de comunidades autónomas.

Os solicitantes deberán acreditar a súa capacidade e adecuación para a realización da actividade para a que se solicita a axuda.

As entidades solicitantes deberán achegar como financiamento propio ao proxecto polo menos o 10% do custo total do mesmo declarado na memoria ou, no seu caso, o 10% do custo do proxecto reformulado.

Non poderán presentarse a esta convocatoria os solicitantes en quen concorra algunha das prohibicións nos termos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións, do 17 de novembro, nin os que sexan debedores por reintegro de subvencións nos termos previstos no artigo 21 do Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.

As entidades que non sexan administracións públicas (entidades sen ánimo de lucro) deberán ter en conta que as cantidades recibidas en concepto de subvención quedarán sometidas ao regulado pola Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades e o Real Decreto 634/2015, do 10 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre Sociedades.

Os solicitantes, polo só feito de solicitar estas axudas, comprométense a aceptar o contido desta convocatoria e o resultado da mesma, así como a cumprir as obrigacións que se establecen no artigo 14 da LGS.

Bases Reguladoras

Orde CUL/2912/2010, do 10 de novembro (Boletín Oficial do Estado do 13 de novembro), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas en réxime de concorrencia competitiva do Ministerio de Cultura (na actualidade, Ministerio de Cultura e Deporte) e dos seus organismos públicos.

Importe

O importe máximo imputable á totalidade das axudas será de 234.000 €.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de trinta días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta Orde no «Boletín Oficial do Estado».

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 689207): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/689207

-Na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e Belas Artes (Ministerio de Cultura e Deporte).

 

Descargas: