Axudas para a rexeneración e/ou mellora en masas consolidadas de frondosas autóctonas e para a xestión forestal sustentable para usos silvopastorais en masas consolidadas de frondosas autóctonas. Prazo: 08-03-2024

Data: 

sábado, 27 Xaneiro, 2024 (Todo o día) a venres, 8 Marzo, 2024 (Todo o día)

 

Consellería do Medio Rural 

Orde do 26 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para a rexeneración e/ou mellora en masas consolidadas de frondosas autóctonas e para a xestión forestal sustentable para usos silvopastorais en masas consolidadas de frondosas autóctonas, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia de España financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento MR620C e MR620D).

BDNS (Identif.): 740609.

Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para a rexeneración e/ou mellora de masas consolidadas de frondosas autóctonas e para a xestión forestal sustentable para usos silvopastorais en masas consolidadas de frondosas autóctonas, en réxime de concorrencia competitiva, e convocalas para o ano 2024 a través de dúas liñas de axudas.

Liña I: o obxecto da orde é establecer as bases que regulan as axudas para a rexeneración e/ou mellora de masas consolidadas de frondosas autóctonas relacionadas no anexo I da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, e que cumpran os criterios dos artigos 2 e 3 do Decreto 167/2019, do 5 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas, salvo o requisito relativo a superficie. En todo caso, teñen prioridade as masas que figuren inscritas no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas regulado no citado decreto (procedemento MR620C).

Liña II: tamén é obxecto desta orde establecer as bases das axudas para a xestión forestal sustentable para usos silvopastorais en masas consolidadas de frondosas autóctonas relacionadas no anexo I da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia (procedemento MR620D).

2. As axudas da liña I ampáranse nas actuacións incluídas no investimento 3 (I3), Restauración de ecosistemas e infraestrutura verde, e as axudas da liña II, no investimento 4 (I4), Xestión forestal sustentable, do compoñente 4 (C4), Conservación e restauración de ecosistemas mariños e terrestres e a súa biodiversidade, do Plan de recuperación, transformación e resiliencia de España, e contribuirán ao cumprimento dos obxectivos asociados a ela, de acordo coa normativa reguladora do Mecanismo de recuperación e resiliencia e do Plan de recuperación a nivel europeo e nacional.

3. As actuacións subvencionadas atenderán ao principio de «non causar dano significativo » a ningún dos obxectivos ambientais establecidos no Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xuño de 2020, relativo ao establecemento dun marco para facilitar os investimentos sustentables, e polo que se modifica o Regulamento (UE) 2019/2088.

Entidades beneficiarias

1. Serán beneficiarias as entidades locais e as persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos terreos obxecto de axuda, entendendo por titulares tanto propietarias como arrendatarias ou xestoras, excepto para a liña II, en que se exclúen como beneficiarias as entidades locais.

2. As persoas beneficiarias deben cumprir coas obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e non estar incursas en ningunha clase de inhabilitación de axudas previstas no seu artigo 10. Ademais, non deben estar incursas en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

3. As CMVMC, para poder acceder a estas subvencións, deberán estar legalmente constituídas e regulamentariamente inscritas no Rexistro Provincial de CMVMC, de acordo co disposto no artigo 57 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, e cumprir co disposto no artigo 125 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia e no Decreto 23/2016, do 25 de febreiro, polo que se regula o reinvestimento dos ingresos obtidos polas CMVMC en actuacións de mellora e protección forestal como moi tarde o día en que remate o prazo de solicitude da axuda.

Importe

1. As accións previstas na liña I desta orde financiaranse, nos exercicios 2024 e 2025, con cargo aos seguintes códigos de proxecto:

a) 14.03.713B.770.0 2022 00221, excepto para entidades locais, por un importe de 246.931,08 euros distribuídos do seguinte xeito:

– 24.693,11 euros para o ano 2024.

– 222.237,97 euros para o ano 2025.

b) 14.03.713B.760.0 2022 00221, só para entidades locais, por un importe de 13.046,92 euros distribuídos do seguinte xeito:

– 1.304,69 euros para o ano 2024.

– 11.742,23 euros para o ano 2025.

2. As accións previstas na liña II desta orde financiaranse, nos exercicios 2024 e 2025, con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0 2022 00227, por un importe de 423.132 euros distribuídos do seguinte xeito:

– 42.313,20 euros para o ano 2024.

– 380.818,80 euros para o ano 2025.

3. Sen prexuízo das contías indicadas anteriormente, existe a posibilidade de ampliación de crédito nos supostos previstos no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Neste caso, o órgano concedente publicará esta ampliación nos mesmos medios que a convocatoria, sen que tal publicidade implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo de prazo para resolver.

4. As actuacións subvencionables serán financiadas integramente a través dos fondos asignados á Xunta de Galicia con cargo ao Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, mediante o instrumento do Mecanismo de recuperación e resiliencia, aprobado polo Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, dentro do compoñente 4 (C4), Conservación e restauración de ecosistemas mariños e terrestres e a súa biodiversidade, investimento 3 (I3), Restauración de ecosistemas e infraestrutura verde, e investimento 4 (I4), Xestión forestal sustentable.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Máis Información

-Na Base de datos nacional de subvencións (BDNS Identif.: 740609): http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

-Na Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal.

Descargas: