BASES REGULADORES E CONVOCATORIA 2021 DE SUBVENCIÓNS A ACTUACIÓNS DE RENATURALIZACIÓN E RESILIENCIA DAS CIDADES ESPAÑOLAS

Data: 

martes, 28 Setembro, 2021 (Todo o día) a luns, 27 Decembro, 2021 (Todo o día)

No BOE de 28 de setembro publicouse a Orde pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións da Fundación Biodiversidade,  F. S. P., para fomentar actuacións dirixidas á  renaturalización e  resiliencia de cidades españolas, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e  Resiliencia, e apróbase a convocatoria correspondente ao ano 2021.

 

enlightenedCal é o obxecto desta convocatoria?

 O obxecto desta convocatoria é a concesión de axudas para o fomento de actividades que contribúan á  renaturalización urbana, incrementando a infraestrutura verde e a conectividade dos espazos verdes e azuis, co obxectivo de incrementar a biodiversidade e a súa conservación e a adaptación ao cambio global e de mellorar a habitabilidade das capitais de provincia e outras cidades españolas de máis de 50.000 habitantes. Estes proxectos abordarán de forma integral estes obxectivos e os seus resultados deberán ser por si mesmos  perdurables no tempo.

enlightenedQuen pode ser beneficiario destas subvencións?

1. Poderán obter a condición de entidade beneficiaria as seguintes entidades:

a) Concellos de capitais de provincia ou municipios que conten con máis de 50.000 habitantes conforme ao censo oficial proporcionado polo INE 2020.

2. Poderán así mesmo obter a condición de beneficiarias as seguintes entidades, a condición de que se integren en agrupacións de beneficiarios xunto con polo menos un municipio que cumpra as condicións do apartado 1.a), que deberá en todos os casos actuar como representante da agrupación:

a) Concellos de municipios que conten cunha poboación de máis de 20.000 habitantes.

b) Entidades e organizacións sen ánimo de lucro. Cando estas entidades realicen actividades económicas e non económicas, as axudas só poderán ir dirixidas a estas últimas.

c) Organismos públicos de investigación da Administración Xeral do Estado e das Comunidades Autónomas.

d) Universidades públicas e os seus Institutos universitarios que estean rexistradas no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

e) Centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica sen ánimo lucro de ámbito estatal que estean inscritos no Rexistro de centros creado polo Real Decreto 2093/2008, do 19 de decembro, polo que se regulan os centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal e créase o Rexistro de tales centros.

f) Centros públicos ou privados sen ánimo de lucro de I+D+i que nos seus estatutos ou na normativa que os regule teñan a I+D+i como actividade principal.

3. No suposto de agrupacións deberán cumprir as condicións do artigo 2.3. Para todos os casos, os municipios que integren as agrupacións, deben ser limítrofes e participar dun proxecto común.

 

enlightenedQue actividades poderá ser obxecto de financiamento?

1. Serán obxecto de financiamento os seguintes tipos de actividades:

  • de estratexia e planificación (tipo A)
  • de implementación de accións no territorio (tipo  B).

2. Descrición da tipoloxía de accións:

a) Tipo A: elaboración/actualización de estratexias de  renaturalización, planificación urbanística sostible, plans de adaptación ao cambio climático relacionados coa  renaturalización urbana e fluvial, ou de liberación de espazo dedicado á mobilidade privada que permitan a  renaturalización urbana (estratexias de mobilidade sostible e espazo público), que contribúan a un aumento de biodiversidade e á súa conservación.

b) Tipo  B: intervencións específicas sobre o territorio a nivel de metrópole, cidade, área  periurbana e urbana, barrio, edificio ou mazá. Poderase considerar, entre outras, a seguinte tipoloxía de accións:

1.º Creación, restauración ecolóxica, conexión de espazos naturais, que contribúan a un aumento de biodiversidade e á súa conservación: aneis verdes, bosques, espazos naturais abertos, espazos agrícolas e áreas azuis como corpos hidrográficos, ríos e todo tipo de leitos, deltas e zonas costeiras e  conectores verdes co espazo  periurbano. Ademais de ampliar, mellorar e consolidar a masa vexetal, trátase de implantar a utilización de especies autóctonas, diversificar as especies de arboledo e arbustivas, substituír céspedes de alto consumo hídrico por prados naturais, favorecer especies que poden adaptarse mellor aos impactos previstos do cambio climático, mellorar a xestión de pódaa, implantar a xestión integrada de pragas e outros criterios e actividades que contribúan a  naturalizar e enriquecer a biodiversidade autóctona dos espazos verdes urbanos.

2.º Liberación de espazo público, áreas abandonadas, áreas de tráfico rodado para o seu  renaturalización, creación de hortos urbanos, desenvolvemento de espazos verdes na vía pública e senllas peonís, instalación de pavimentos  filtrantes e drenaxes sostibles, xardíns de choiva, parques  inundables, outras actuacións.

3.º Renaturalización e fomento da biodiversidade autóctona, mellora da  nidificación, prevención e redución das especies exóticas invasoras, apoio á conservación dos  polinizadores, proxectos de xestión do ciclo integral da auga, e restauración fluvial, sistemas urbanos de drenaxe sostible, diminución da impermeabilización das cidades, eliminación de prácticas prexudiciais para a biodiversidade, micro-infraestruturas azuis (charcas e similares), xestión dos materiais e compostaxe comunitario, outras actuacións.

4.º Actuacións sobre edificios. Incorporar criterios para asegurar a conservación e fomento de fauna silvestre ligada a edificios e asegúrense as  oquedades que serven de refuxio para aves e morcegos, desenvolvemento de cubertas verdes e fachadas, outras actuacións.

3. As actividades presentadas deberán cumprir as seguintes condicións:

a) Todas as actividades de implementación directa no territorio que se vaian a desenvolver (tipo  B) deberán estar enmarcadas nun plan ou estratexia (tipo A). Se o concello xa dispón dun plan ou estratexia na que enmarcar as súas actividades non sería necesario elaboralo.

b) Aqueles concellos que non dispoñan dunha estratexia previa, ou que aínda dispoñendo dunha deban actualizala para poder dar cabida ás accións de intervención directa, deberán desenvolvela no marco desta convocatoria de forma previa ou paralela ao desenvolvemento de actividades do tipo  B.

c) Todos os proxectos deberán desenvolver actividades de implementación directa no territorio (tipo  B).

4. Os proxectos deberán incluír de forma obrigatoria e transversal a toda a proposta as seguintes accións:

a) Plan de  gobernanza e participación.

b) Plan de comunicación e sensibilización.

c) Plan de medición e seguimento de indicadores.

5. O ámbito de actuación da actividade obxecto das axudas comprende todo o territorio nacional.

6. As accións non deberán implicar beneficio mercantil comercial directo para os beneficiarios.

 

enlightenedCal é dotación da convocatoria, cofinanciamento e prazo de execución dos proxectos?

1. A dotación máxima global da convocatoria é de ata 58.000.000,00 €.

2. O importe máximo da axuda para conceder por cada solicitude de axuda será de ata 4.000.000,00 €.

3. O importe mínimo da axuda para conceder por cada solicitude de axuda será de polo menos 2.000.000,00 €.

4. O importe máximo da axuda concedida non poderá superar o 95% do total do orzamento do proxecto presentado.

5. O proxecto deberá dar comezo a partir da resolución da convocatoria e non poderá finalizar máis tarde do 31 de decembro de 2025, prórrogas incluídas.

 

enlightenedOnde se presentan as solicitudes?

 A presentación de solicitudes realizarase de forma telemática a través da páxina web da  FB (www.fundacion-biodiversidad.es) por parte da entidade solicitante, a través da ferramenta habilitada para o efecto.

 

enlightenedCal é o prazo de presentación de solicitudes?

1. O prazo de presentación de solicitudes será de sesenta días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

2. As solicitudes presentaranse conforme aos modelos oficiais facilitados, que permitan a adecuada valoración da proposta, dentro dos prazos e leitos establecidos nas bases reguladoras e convocatoria. En caso contrario non serán tidas en conta.