COMISION EXECUTIVA 18 DE MARZO DE 2015 - ORDENANZA TIPO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA - ESTA ORDENANZA QUEDOU DESACTUALIZADA POLA ENTRADA EN VIGOR DA LEI 39/2015 ESTANDO EN PREPARACIÓN UNHA NOVA.

Esta ordenanza regula a implantación da administración electrónica nos concellos mediante o impulso da utilización dos medios e canles electrónicas no desenvolvemento da actividade administrativa dos mesmos, tanto para a súa relación coa cidadanía como coas restantes administracións públicas, de acordo co establecido no artigo 45 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, desenvolvido pola Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico da cidadanía aos servizos públicos.

ORDENANZA TIPO DA FEMP ACTUALIZADA Á NOVA LEI:

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2016/Diciembre/Noticia-2016-12-15-La-FEMP-aprueba-la-Ordenanza-Tipo-de-Procedimiento-Administrativo-Electronico.html#.WHYg8lPhCpo