Fernandez Castro asiste ao Consello Territorial da FEMPO Presidente da Fegamp asiste ao Consello Territorial da FEMP  que tratará aseguinte orde do día 

1. Salutación do Presidente do Consello. Constitución do mesmo e elección doVicepresidente.2. Regulamento de Funcionamento do Consello Territorial.3. Informe sobre a Lei de Desenvolvemento Rural Sostíbel.4. Informe sobre a Lei de Patrimonio Natural e da Biodiversidade.5. Transposición da Directiva de Servizos do Mercado Interior.6. Presupostos Xerais do Estado 2008: Aspectos a valorar.7. Sentencia sobre a tributación dos parques eólicos no Imposto de BensInmobles como Bens Inmobles de Características Especiais.8. Proposta da FAMP acerca dos Axentes Locais de Emprego e Desenvolvemento Rural.9. Resolución da Tesourería da seguridade Social, sobre o alcance do requisito deexercicio retribuído do cargo de membro dunha Corporación Local.10. Inform