I CONGRESO ENXEÑERÍA CIVIL E TERRITORIO GALICIA - NORTE DE PORTUGAL.

Organizado polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Presentación das Comunicacións antes do 30 de xuño de 2008.

www.ciccp.es/