Ligazóns en Formación Continua

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2023:

  • PERÍODO DE INSCRICIÓN ABERTO SÓ PARA OS CURSOS QUE NON CUBRIRON AS PRAZAS, manterase aberto ata que se completen e terán preferencia as persoas que non pediron ningún curso.
  • INSCRICIÓN: É obrigatorio certificar a vinculación como persoal da administración local, coa cabeceira da nómina (obrigatorio que sexa lexible a data corresppondente ao mes de marzo) ou calquera outro certificado que o acredite. Sen calquera deles non se poderá rexistrar a solicitude.
  • NÚMERO DE CURSOS: poden solicitarse un máximo de 3 cursos.  O/A solicitante pode ser admitido/a en 1, 2, 3 ou en ningún curso segundo sexa o caso.
  • SELECCIÓN DE ADMITIDOS: Cando se faga a selección dos alumnos  enviaremos  un correo aos admitidos/as polo que solicitamos que revisen o correo e o spam, posto que hai un prazo para renunciar ou aceptar o curso e, no caso de non contestar, serían penalizados. É conveniente non utilizar o mesmo correro electrónico varias persoas xa que pode dar lugar a equívocos no momento de recibir a comunicación da Fegamp
  • Os CERTIFICADOS DE ASISTENCIA E APROVEITAMENTO enviaranse por correo electrónico, unha vez recibidas as actas de avaliación de todos os alumnos. O envío dos mesmos comezará a partir do mes de setembro.

Descargas: