LIÑA DE FINANCIAMENTO PARA A REPARACIÓN DE DANOS CAUSADOS POLOS TEMPORAIS DE VENTO E MAR NA FACHADA ATLÁNTICA E NA COSTA CANTÁBRICA (FOMIT). PRAZO: 18-04-2015

Data: 

xoves, 19 Marzo, 2015 (Todo o día) a sábado, 18 Abril, 2015 (Todo o día)

 

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2015 pola que se procede á apertura e convocatoria da liña de financiamento con cargo ao Fondo Financeiro do Estado para a reparación de danos causados polos temporais de vento e mar na fachada atlántica e na costa cantábrica (Fomit) para o ano 2015.

Obxecto

Mediante esta resolución convócase no exercicio 2015 a liña de préstamos bonificados a administracións locais, consorcios e empresas turísticas privadas con cargo ao Fondo Financeiro do Estado para a Modernización das Infraestruturas Turísticas (Fomit) de acordo co seguinte:

Concesión de préstamos extraordinarios para reparar danos causados polos temporais na fachada atlántica e na costa cantábrica por importe de 12.000.000 de euros. Se esta cantidade non for a subscrita na súa integridade, o remanente acrecentarase aos fondos dos préstamos comúns.

2. En ningún caso se poderán conceder axudas con cargo ao Fomit que poidan ter por efecto o outorgamento a unha ou máis empresas de vantaxes que poidan dar lugar ao falseamento da competencia no mercado interior e que sexan susceptibles de afectar os intercambios comerciais entre os estados membros.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios destes préstamos as entidades locais e empresas turísticas privadas que sufriron danos nos seus equipamentos como consecuencia das tormentas de vento e mar acaecidos na fachada atlántica e a costa cantábrica españolas durante os meses de xaneiro e febreiro de 2014.

A Orde INT/701/2014, do 25 de abril, pola que se determinan os municipios a que son de aplicación as medidas previstas no Real decreto lei 2/2014, do 21 de febreiro, polo que se adoptan medidas urxentes para reparar os danos causados nos dous primeiros meses de 2014 polas tormentas de vento e mar na fachada atlántica e na costa cantábrica, establece os seguintes na Comunidade Autónoma de Galicia:

-Provincia da Coruña:

Ares, Arteixo, Bergondo, Boiro, Cabana de Bergantiños, Cabanas; Camariñas, Cambre; Carballo, Cariño, Carnota, Cedeira, Cee, Corcubión, A Coruña, Culledero, Dumbría, Fene, Ferrol, Fisterra, A Laracha, Laxe, Lousame, Malpica de Bergantiños, Mañón, Miño, Mugardos, Muros, Muxía, Narón, Neda, Noia, Oleiros, Ortigueira, Outes, A Pobra do Caramiñal, Ponteceso, Pontedeume, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Sada, Valdoviño e Vimianzo.

-Provincia de Lugo:

Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Parga (Guitiriz) , Ribadeo, O Vicedo, Viveiro e Xove.

-Provincia de Pontevedra:

Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Catoira, Gondomar, O Grove, A Guarda, A Illa de Arousa, Marín, Meaño, Moaña, Nigrán, Oia, Poio, Pontevedra, Redondela, Ribadumia, O Rosal, Sanxenxo, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vigo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.

O importe máximo do préstamo non poderá superar en ningún caso a diferenza entre o valor do dano producido e o importe doutras axudas, indemnizacións ou préstamos que, polos mesmos conceptos, puidesen conceder outras administracións públicas, ou correspondesen en virtude da existencia de pólizas de aseguramento.

2. En todo caso, serán requisitos indispensables para conseguir a condición de beneficiario dun préstamo con cargo ao Fomit:

1. Non estar incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e nos números 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. A acreditación de non estar incursos nas ditas prohibicións realizarase mediante declaración responsable incluída no anexo I.

2. Acreditar mediante declaración responsable, incluída no anexo I, outras axudas, axudas de minimis, indemnizacións ou préstamos que, polos mesmos conceptos, obtivesen doutras administracións públicas ou en virtude de pólizas de aseguramento.

3. Acreditar ante o órgano concedente ter a autorización de endebedamento regulada no artigo 53 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo; no artigo 23 do texto refundido da Lei xeral de estabilidade orzamentaria, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2007, do 28 de decembro, e no artigo 25 do Real decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, do 12 de decembro, de estabilidade orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais.

4. Non estar incursas na prohibición de endebedamento establecida no artigo 9.2 do Real decreto lei 5/2009, do 24 de abril, ou estándoo, non ter remanente de tesouraría pendente de saneamento.

Tipos de xuros

O Acordo do 6 de novembro de 2014 da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos establece os seguintes tipos de xuros para o beneficiario final (conforme os tipos de débeda do Estado facilitados polo Tesouro o 10.10.2014).

Préstamos a 3 anos: fixo ata o 4,070 %.

Cálculo: 0,570 % + ata 4 % marxe de intermediación.

Bonificación: 0,5 %.

Sen carencia de principal.

Préstamos a 5 anos: fixo ata o 5,230 %.

Cálculo: 1,430 % + ata 4,30 % marxe de intermediación.

Bonificación: 0,5 %.

Período máximo de carencia: 0 ou 1 ano de carencia de principal.

Préstamos a 10 anos: fixo ata o 6,076 %.

Cálculo: 2,276 % + ata 4,30 % marxe de intermediación.

Bonificación: 0,5 %.

Período máximo de carencia: 0 ou 1 ano de carencia de principal.

Préstamos a 15 anos: fixo ata o 7,312 %.

Cálculo: 3,512 % + ata 4,30 % marxe de intermediación.

Bonificación: 0,5 %.

Período máximo de carencia: 0 ou 2 anos de carencia de principal.

Proxectos que poden ser obxecto de financiamento

1. Poderán financiarse de acordo co establecido nesta convocatoria:

Proxectos orientados á rehabilitación e reparación daquelas infraestruturas turísticas municipais e establecementos turísticos privados afectados polos temporais de xaneiro e febreiro de 2014 na fachada atlántica e na costa cantábrica, incluídos no ámbito de aplicación do Real decreto lei 2/2014, do 21 de febreiro , e da Orde INT/701/2014, do 25 de abril.

Esta liña de financiamento será de aplicación, así mesmo, sobre as obras de reparación xa acometidas ou iniciadas coa condición de que se cumpran os límites e requisitos establecidos polo Real decreto lei 2/2014.

Incluirase o IVE das devanditas reparacións como concepto financiable.

2. En ningún caso serán financiables gastos correntes, reestruturacións de pasivo ou refinanciamento.

3. As liñas de financiamento establecidas nesta resolución serán compatibles con calquera outra axuda ou subvención que outorguen outras administracións públicas, autonómicas ou locais, organismos nacionais ou supranacionais, sometidos, se é o caso, á normativa comunitaria vixente, sempre que non superen o custo do proxecto ou proxectos para os que se solicita financiamento.

Para asegurar o cumprimento das condicións recollidas no punto anterior, exixirase ás entidades solicitantes unha declaración responsable acerca de todas as axudas públicas que se lles concederon ou solicitar0n para o mesmo proxecto ou proxectos que se pretendan financiar.

4. O prazo máximo de execución das actuacións financiadas será de catro anos contados a partir da data de formalización da operación de financiamento.

Prazo

1. As solicitudes de préstamo con cargo ao Fondo Financeiro do Estado para a Modernización das Infraestruturas Turística (Fomit), presentaranse no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, data a partir da cal se computarán os prazos de tramitación establecidos no Real decreto 937/2010, do 23 de xullo, polo que se regula o Fondo Financeiro do Estado para a Modernización das Infraestruturas Turísticas.

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.

Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes do vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon DOG Nº. 53 655.15 KB