O Colexios de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portosorganiza unha xornada sobre O Futuro da Planificación Hidrolóxica en Galicia

O 30 de setembro, en Compostela