Primeira Convocatoria para a concesión de axudas a estudos de viabilidade de proxectos dentro do Programa GEOTERMIA PROFUNDA (PRTR - UE - NextGenerationEU). Prazo: 07-09-2023 (13:00 h.)

Data: 

xoves, 15 Xuño, 2023 (Todo o día) a xoves, 7 Setembro, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Extracto da Resolución do 18 de maio de 2023, do Consello de Administración de E.P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P., pola que se formaliza a Primeira Convocatoria para a concesión de axudas a estudos de viabilidade de proxectos, de carácter innovador, para o aproveitamento de enerxía geotérmica profunda, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU -Programa GEOTERMIA PROFUNDA. BDNS (Identif.): 701567.

Finalidade

Promover a realización de estudos de viabilidade geotérmicos para impulsar o coñecemento, localización e dispoñibilidade do recurso no territorio nacional e, en particular, nas Illas Canarias, para favorecer o desenvolvemento dos primeiros proxectos, de carácter innovador, de enerxía geotérmica profunda para produción de electricidade ou usos térmicos directos contribuíndo aos obxectivos marcados polo Compoñente 7: "despregamento e integración de enerxías renovables".

Beneficiarios

1. Poderán obter a condición de beneficiario das axudas desta convocatoria as entidades con personalidade xurídica propia, consorcios ou agrupacións, públicas ou privadas, con ou sen personalidade xurídica propia segundo establécese no artigo 4 da Orde TED/467/2023, do 28 de abril.

2. Os beneficiarios deberán cumprir as obrigacións e requisitos recollidos nas bases reguladoras para a concesión de axudas a estudos de viabilidade de proxectos, de carácter innovador, de enerxía geotérmica profunda no Marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencias.

3. Así mesmo resultará de aplicación á presente convocatoria o disposto particularmente polo artigo 13.3bis da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, respecto a a obtención da condición de beneficiario por parte daqueles solicitantes que sexan suxeitos incluídos no ámbito de aplicación da Lei 3/2004, do 29 de decembro (EDL 2004/184272), pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, que incumpran os prazos de pago previstos na citada lei.

Bases reguladoras

Orde TED/467/2023, do 28 de abril, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas a estudos de viabilidade de proxectos, de carácter innovador, para o aproveitamento de enerxía geotérmica profunda, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia -financiado pola Unión Europea- NextgenerationEU. (Programa Geotermia Profunda).

Importe

1. A dotación orzamentaria asignada para esta convocatoria ascende a 120.000.000 euros, este orzamento está cofinanciado, da seguinte forma:

O orzamento correspondente ao Compoñente 7, Investimento 1, por importe de 60.000.000 euros, está cofinanciado con cargo aos fondos de IDAE previa transferencia de fondos realizada ao mesmo polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, de acordo co previsto nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, nos que se consignou dotación na partida 23.50.420B.748 «Ao IDAE. Para a promoción de enerxías renovables, eficiencia enerxética e mobilidade sostible. Mecanismo de Recuperación e Resiliencia», nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 consignada dotación na partida 23.50.42GA.748.05 «Ao IDAE para o desenvolvemento de enerxías renovables innovadoras, integradas na edificación e nos procesos produtivos», e nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, coa dotación da partida 23.50.42.GA.748.05 «Ao IDAE para o desenvolvemento de enerxías renovables innovadoras, integradas na edificación e nos procesos produtivos. Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

Complementariamente, o orzamento correspondente ao Compoñente 7, Investimento 2, por importe de 60.000.000 euros, está cofinanciado con cargo aos fondos de IDAE previa transferencia de fondos realizada ao mesmo polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, de acordo co previsto nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, nos que se consignou dotación na partida 23.50.420B.748 «Ao IDAE. Para a promoción de enerxías renovables, eficiencia enerxética e mobilidade sostible. Mecanismo de Recuperación e Resiliencia», nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 consignada dotación na partida 23.50.42GB.748.06 «Ao IDAE para enerxía sostible nas illas», e nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, coa dotación da partida 23.50.42.GB.748.06 «Ao IDAE para enerxía sostible nas illas. Mecanismo de Recuperación e Resiliencia».

2. De acordo co establecido no artigo 7.2. das bases reguladoras, a dotación orzamentaria indicada no apartado anterior distribúese da seguinte forma:

a) 60.000.000 euros para a Comunidade Autónoma de Canarias, provenientes do Investimento 2, Compoñente 7, que á súa vez se reparte entre as seguintes illas:

- Gran Canaria: 15.000.000 euros.

- A Palma: 15.000.000 euros.

- Lanzarote: 15.000.000 euros.

- Tenerife: 15.000.000 euros.

b) 60.000.000 euros, provenientes do Investimento 1, Compoñente 7 para todo o territorio nacional.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase desde o día 15 de xuño de 2023 ás 9:00 horas, ata as 13:00 horas (hora peninsular) do día 7 de setembro de 2023.

Non poderán ser obxecto de axuda as solicitudes que se iniciaron antes da data de rexistro da mesma por parte do beneficiario no programa.

Máis Información

- Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 701567): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/701567

- Na sede electrónica do IDAE: https://www.idae.es

 

Descargas: