Primeira convocatoria para a selección de proxectos de formación para o emprego promovidos por entidades locais - Programa de Emprego, Educación, Formación e Economía Social (FSE+). Prazo: 25-01-2024 (15:00 h.)

Data: 

venres, 20 Outubro, 2023 (Todo o día) a xoves, 25 Xaneiro, 2024 (Todo o día)

 

Ministerio de Política Territorial

Extracto da Resolución do 17 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, pola que se aproba a primeira convocatoria para a selección de proxectos de formación para o emprego promovidos por entidades locais, para o seu financiamento mediante o Programa de Emprego, Educación, Formación e Economía Social, do Fondo Social Europeo Plus (FSE+), do período de programación 2021- 2027.

BDNS (Identif.): 721850.

Obxecto

As axudas do FSE+ obxecto desta convocatoria destinaranse a cofinanciar proxectos promovidos polas entidades solicitantes, coa finalidade de realizar o seguinte tipo de actuacións:

a. Itinerarios de inserción laboral que contemplen actuacións interrelacionadas dirixidas a persoas desempregadas, que busquen mellorar a súa situación de empregabilidade.

b. Xornadas de activación e información en materia de emprego.

Os itinerarios formativos deberán responder a necesidades locais xeradoras de emprego detectadas polas entidades solicitantes, por si mesmas ou en colaboración con distintos axentes vinculados ao emprego, a fin de contribuír ao cumprimento da medida 1.A.01 do Programa de Emprego, Educación, Formación e Economía Social (Programa *ÉFESO), do período de programación 2021-2027.

Os proxectos necesariamente deberán incluír itinerarios de inserción laboral e, se a entidade considérao de interese, poderán conter xornadas de activación e información, coas limitacións e requisitos indicados na convocatoria.

Beneficiarios

Poderán participar na convocatoria e resultar beneficiarias das axudas as seguintes entidades:

a) Os concellos de municipios con poboación superior a 20.000 habitantes.

b) As deputacións provinciais, as deputacións forais, os cabidos e consellos insulares ou, no seu caso, as comunidades autónomas uniprovinciais, no exercicio das competencias que corresponden ás deputacións provinciais.

c) Os organismos autónomos dependentes dalgunha das entidades indicadas nos parágrafos a) e b) anteriores, se teñen atribuídas funcións e competencias suficientes para poder desenvolver o obxecto do proxecto.

Para os efectos previstos na letra a) a poboación determinarase de acordo con as cifras resultantes da revisión do Padrón municipal vixente á data de aprobación desta convocatoria.

Non poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades nas que concorra algunha das circunstancias contidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

Bases reguladoras

Orde TER/701/2023, do 20 de xuño, pola que se aproban as bases reguladoras para a selección de proxectos de formación para o emprego promovidos por entidades locais, para o seu financiamento mediante o Programa de Emprego, Educación, Formación e Economía Social, do Fondo Social Europeo Plus (FSE+), do período de programación 2021-2027, publicada no «BOE» núm. 155, do 30 de xuño de 2023.

Contía

A axuda dispoñible para a presente convocatoria é de 200.000.000,00 euros, procedentes do FSE+ para o período de programación 2021-2027. No anexo I da resolución de convocatoria figura a distribución da asignación por categoría de rexión e taxa de cofinanciamento conforme ao Programa e as directrices da Unidade Administradora do Fondo Social Europeo.

Prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse desde as 9:00 horas do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado, ata as 15:00 horas do día 25 de xaneiro de 2024. O horario oficial de presentación de solicitudes será o correspondente á hora peninsular española.

O rexistro de solicitudes rexerase polas regras previstas no artigo 31 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. A tales efectos non resultarán de aplicación as regras de reciprocidade previstas no artigo 30.6 da devandita Lei.

A presentación de solicitudes efectuarase exclusivamente por vía electrónica a través da aplicación EFESO (FSE+), accesible desde a sede electrónica do Ministerio de Política Territorial https://sede.administracionespublicas.gob.es/, seguindo as ligazóns que figuran na mesma, e conforme as normas e aos modelos electrónicos que se recollen nas súas páxinas.

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 721850): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/721850

-O Ministerio de Política Territorial habilitará un espazo específico no seu portal da internet (www.mpt.es) onde se difundirá información sobre estas axudas.

 

Descargas: