PROGRAMA DE AXUDAS PARA A RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR MUNICIPAL.

Data: 

mércores, 6 Maio, 2015 (Todo o día)

 

Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

Resolución do 28 de abril de 2015, do Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía, pola que se publica a Resolución do 24 de marzo de 2015, do Consello de Administración, pola que se establecen as bases reguladoras e convocatoria do programa de axudas para a renovación das instalacións de iluminación exterior municipal.

Obxecto.

O obxecto do presente programa de axudas (en diante Programa) é incentivar e promover a realización de actuacións no sector de iluminación exterior municipal que reduzan as emisións de dióxido de carbono, mediante a execución de proxectos de aforro e eficiencia enerxética, contribuíndo a alcanzar con iso os obxectivos de redución do consumo de enerxía final que fixa a Directiva 2012/27/UE, conforme ás condicións establecidas polas presentes bases, e en caso de cofinanciamento con fondos FEDER, así mesmo conforme ás normas que rexan o Programa Operativo FEDER de Crecemento Sostible 2014-2020.

Beneficiarios.

De conformidade co previsto nas presentes bases, poderán ser beneficiarios deste programa de axudas os Concellos, as Deputacións Provinciais ou entidades locais equivalentes, as Mancomunidades ou Agrupacións de municipios españois e as entidades públicas concesionarias da xestión de servizos públicos municipais españois que non realicen unha actividade económica pola que oferten bens ou servizos nun determinado mercado.

Orzamento

1. Este programa está dotado dun orzamento que ascende á cantidade total de 36.000.000 de euros, con orixe no Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética, creado pola Lei 18/2014 do 15, de outubro de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia.

2. En caso de esgotamento do devandito orzamento dispoñible, sempre que non tivese expirado a vixencia do programa conforme ao establecido na base novena, logo de aprobación de dotación adicional de fondos con cargo ao Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética, o IDAE, mediante acordo do seu Consello de Administración, poderá ampliar este orzamento. Neste caso, darase información do novo orzamento dispoñible a través da páxina web do Instituto (www.idae.es).

3. Considerarase esgotado o orzamento dispoñible cando se efectúe o rexistro da última solicitude de axuda que totalice o importe asignado ao Programa. Non obstante o anterior, con posterioridade a ese momento, poderán seguir rexistrándose solicitudes que serán atendidas por rigorosa orde de entrada, supeditadas a que se produzan desestimacións de solicitudes de axuda previas, ou revogacións, que puidesen liberar orzamento. En ningún caso, a presentación dunha solicitude xerará dereito ningún para a entidade solicitante, ata que non se dite resolución expresa favorable de concesión da axuda á solicitude formulada.

Prazos de presentación e vixencia do Programa.

1. As axudas obxecto da presente convocatoria poderán solicitarse dende o día seguinte ao da publicación desta no «Boletín Oficial do Estado» e ata a conclusión da vixencia do Programa, o cal sucederá cando se produza a primeira das seguintes circunstancias:

a) Que conforme ás solicitudes recibidas, se esgote o orzamento dispoñible, incluídas, se é o caso, as posibles ampliacións orzamentarias que puidesen acordarse.

b) Que transcorra (1) un ano natural dende a data de publicación da presente convocatoria no «Boletín Oficial do Estado», sen prexuízo do establecido no seguinte apartado.

2. Á finalización do programa non serán admitidas máis solicitudes. Non obstante o anterior, en caso de existir orzamento remanente á data de finalización do Programa, e sempre que a evolución de solicitudes o fixesen recomendable, mediante acordo do Consello de Administración do IDAE e resolución do seu Presidente que se publicará no «Boletín Oficial do Estado», poderase ampliar o prazo anterior como máximo ata a data en que conclúa o período de aplicación do Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Sostenible dos fondos FEDER.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon BOE Nº. 107461.34 KB