PROGRAMA DE AXUDAS PARA A TRANSFORMACIÓN DIXITAL E MODERNIZACIÓN DAS ENTIDADES LOCAIS QUE FORMAN PARTE DA REDE DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIXENTES- REDE DTI (PRTR) . PRAZO: 13-06-2022.

Data: 

venres, 13 Maio, 2022 (Todo o día) a luns, 13 Xuño, 2022 (Todo o día)

 

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Orde ICT/1527/2021, do 30 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras para o Programa de axudas para a transformación dixital e modernización das entidades locais que forman parte da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes, e procédese á súa convocatoria correspondente ao exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. BDNS (Identif.): 625864.

Obxecto e finalidade das axudas

1. Constitúe o obxecto desta orde a aprobación das bases reguladoras da concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos que promovan a dixitalización dos membros titulares da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes (en diante, Rede DTI) grazas ao desenvolvemento e implantación de tecnoloxías nos destinos, no marco do Plan de Recuperación de Recuperación, Transformación e Resiliencia (en diante, Plan de Recuperación) do Goberno de España e no plan de Dixitalización das Administracións Públicas 2021-2025.

2. A finalidade destas axudas é financiar o desenvolvemento, por parte de entidades locais pertencentes á Rede DTI, de plans e proxectos de contido tecnolóxico e innovador.

3. Para alcanzar esta finalidade, os proxectos presentados deberán atender os seguintes obxectivos específicos:

a) Facilitar o acceso ao turista no seu lugar de orixe: é necesario desenvolver novas estratexias e soportes de promoción baseadas, precisamente, na intensificación do uso dixital, prestando especial atención ao destino para posicionalo como destino seguro asociándoo a estándares de seguridade elevados. Para iso o proxecto poderá abordar diferentes ámbitos:

1.º A intelixencia social estratéxica: análise e seguimento en redes sociais de sentimentos e actitudes ligados á marca turística de cada destino nos distintos mercados emisores.

2.º A identificación, captación e fidelización dos turistas máis interesantes para o destino pola súa maior contribución socioeconómica, valoración dos elementos de identidade local e sensibilidade ambiental. Investir na mellora das ferramentas de márketing dixital para incrementar a eficiencia e eficacia dos fondos dedicados á promoción turística do destino.

3.º O fomentar da difusión dos mesmos mensaxes e contidos dixitais sobre o destino nas estratexias de márketing dos distintos axentes; administracións públicas (municipio, comunidade autónoma e Estado) e empresas turísticas.

b) A mellora da comunicación e acceso de recursos e servizos por parte do turista no destino; para iso o proxecto fomentará:

1.º Establecer unha canle de comunicación co turista en tempo real para suxerirlle o goce de experiencias-compra de servizos en destino, comunicar información de valor, entre os que se inclúen, incidencias, colas de acceso a recursos, roteiros, así como xestionar a súa satisfacción-prescrición a terceiros.

2.º Facilitar as vendas a través de canles dixitais aos turistas de servizos turísticos diferenciais, prestados por emprendedores, empresas locais de menor tamaño e capacidade de acceso e grao de utilización de tecnoloxía ou maior uso de produtos locais (km 0).

3.º A adaptación, mediante TICs da oferta e os servizos do destino a perfís con diversidade física ou sensorial.

c) O desenvolvemento de ferramentas TICs que permitan aos xestores de DTI optimizar a xestión do seu destino a través de:

1.º Dispoñer dunha monitoraxe con carácter anticipado e de forma xeolocalizada dos turistas, para facilitar a xestión dos servizos públicos de maior utilización no destino mediante o uso de infraestruturas, espazos públicos, seguridade, sinalética, mobilidade, limpeza viaria, recursos culturais, entre outros.

2.º Xestionar os fluxos turísticos para desconxestionar os espazos e recursos turísticos que sofren problemas de saturación en datas e franxas horarias concretas, entre outros, en centros históricos e recursos culturais, e praias e zonas de lecer nocturno.

3.º Garantir o coñecemento do fenómeno (como, localización, uso e prezos) e o cumprimento da normativa das vivendas de uso turístico, polos seus efectos sobre a carga turística, a configuración da oferta comercial e a convivencia cos residentes dos barrios máis emblemáticos e de maior atractivo turístico.

4.º Facilitar a xestión da mobilidade nas zonas de maior aglomeración de fórmulas de transporte turístico (Buses turísticos) e xestión de acceso (colas en paradas de taxis e entrada a aeroportos, entre outros)

5.º Impulsar un mellor coñecemento entre os residentes da contribución da actividade turística á cidade, para facilitar o seu entendemento e promover a súa mellor comprensión e sentimento de acollida.

6.º Fomentar a participación de todos os axentes que interveñen na cidade nas decisións de planificación e xestión turística, involucrándoos na comunicación de ámbitos relacionados co impacto do turismo.

7.º Impulsar ferramentas que promovan unha maior redistribución da riqueza xerada polo turismo no destino.

8.º Xestionar recursos craves de alta sensibilidade ambiental e valor turístico (como a calidade das augas de baño e fondo mariño).

9.º Axudar a xestionar e valorizar a seguridade fronte ao turista.

10.º Introducir uns novos sistemas sostibles que permitan unha maior eficiencia enerxética e unha mitigación da pegada ecolóxica.

d) Fomento da gobernanza pública e o seu acceso a tecnoloxía: 

1.º Fomentar un sistema centralizado de compras das necesidades tecnolóxicas da xestión dos destinos.

2.º Dispoñer dun sistema de vixilancia competitivo dos destinos competidores.

3.º Falta de ferramentas para a xestión de recursos ambientais.

4.º Promover unha gobernanza do destino máis participativa e inclusiva.

- A convocatoria enmárcase no investimento 2, «Programa de dixitalización e intelixencia para destinos e sector turístico», Proxecto 1, «Plan de Transformación Dixital de Destinos Turísticos», do Plan de Recuperación, e contribuirá aos obxectivos asociados á mesma, de acordo coa normativa reguladora do mecanismo de recuperación e resiliencia e do Plan de Recuperación a nivel europeo e nacional. Para cumprir cos devanditos obxectivos, os proxectos e actuacións deberán encadrarse cos definidos no artigo 8 e 9 destas bases reguladoras.

Beneficiarios

1. A presente orde, pola que se establecen as bases reguladoras para as axudas para a transformación dixital e modernización das entidades locais que forman parte da Rede de destinos Turísticos Intelixentes (en diante Rede DTI), será de aplicación a todas as entidades locais integradas na Rede DTI.

2. Poderán acollerse ás axudas establecidas nesta orde as seguintes entidades locais que xa formen parte da Rede DTI como membros titulares ou que solicitasen a súa adhesión á citada Rede DTI no momento de solicitar estas axudas, cumprimentando o modelo incluído como anexo I (Solicitude de adhesión á Rede):

a) Os municipios, representados polos seus respectivos concellos, e as provincias e illas a través das deputacións provinciais e forais, os cabidos e consellos insulares, con independencia do seu tamaño e poboación.

b) As Comarcas ou mancomunidades ou outras entidades locais de base agrupacional previstas na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

c) As agrupacións de entidades locais que estean constituídas conforme ao artigo 11.3 da Lei Xeral de Subvencións e no artigo 67 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro.

Orzamento e límites das axudas para conceder

1. Os proxectos de investimento que se presenten para ser obxecto de financiamento deberanse levar a cabo no territorio nacional, e enmarcarse en, polo menos, unha das categorías de gasto contempladas no artigo 10 da presente orde.

2. O investimento máximo a realizar dependerá do número de habitantes que os beneficiarios teñan dentro da súa demarcación, conforme aos datos do real decreto polo que se declaran oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión do Padrón municipal a data do 1 de outubro de 2021 no momento de presentar a solicitude:

a) Municipios e cabidos de máis de 300.000 habitantes: investimento máximo de 300.000,00 de euros.

b) Municipios e cabidos de entre 100.000 e 300.000 habitantes: investimento máximo de 200.000,00 euros.

c) Municipios e cabidos de menos de 100.000: investimento máximo de 100.000,00 euros.

d) Agrupacións de entidades locais e deputacións provinciais de máis de 500.000 habitantes: investimento máximo de 500.000,00 de euros.

e) Agrupacións de entidades locais e deputacións provinciais de entre 200.000 e 500.000 habitantes: investimento máximo de 350.000,00 euros.

f) Agrupacións de entidades locais e deputacións provinciais de menos de 200.000: investimento máximo de 200.000,00 euros.

3. A efectos da determinación do investimento máximo a realizar polos solicitantes de ámbito supramunicipal, para calcular o número de habitantes da agrupación e municipios que resultan beneficiados, tomaranse os datos do Padrón municipal publicados polo INE a data do 1 de xaneiro de 2020.

4. A axuda que se conceda imputarase á aplicación orzamentaria 20.50.460A.760 dos Orzamentos Xerais do Estado do 2021, da Secretaría de Estado de Turismo do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, procedentes do Mecanismo para a Recuperación e Resiliencia, ou o seu equivalente nos Orzamentos Xerais do Estado para cada exercicio.

5. A concesión das axudas queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

6. O proxecto poderá ser cofinanciado polo beneficiario da axuda e pola comunidade autónoma no que se atope situado, podendo alcanzar este apoio ata o 40 por cento do orzamento financiable do proxecto.

7. O importe do financiamento para conceder segundo estas bases reguladoras será dun mínimo do 60 por cento e un máximo do 100 por cento sobre o orzamento do proxecto que fose considerado financiable.

8. En calquera caso, o importe do financiamento non poderá superar o custo da actuación.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde a publicación do extracto da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

Descargas: