Programa de incentivos 4: retos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores e formación en tecnoloxías habilitadoras clave: programas de incentivos á cadea de valor innovadora e coñecemento do hidróxeno renovable (PRTR). Prazo: 07-11-2023

Data: 

venres, 8 Setembro, 2023 (Todo o día) a martes, 7 Novembro, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Extracto da Resolución do 20 de xullo de 2023, do Consello de Administración de E.P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P. que aproba a segunda convocatoria "programa de incentivos 4: retos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores e formación en tecnoloxías habilitadoras clave" de programas de incentivos á cadea de valor innovadora e de coñecemento do hidróxeno renovable no Marco do PRTR financiado UE-NextGenerationEU.

BDNS (Identif.): 709537

Finalidade

Impulsar o desenvolvemento de proxectos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores e a formación en tecnoloxías habilitadoras clave dentro da cadea de valor do hidróxeno renovable.

As axudas estarán condicionadas á implantación en España dos desenvolvementos ou proxectos que se realicen, así como ao cumprimento dos restantes requisitos establecidos nas bases reguladoras desta convocatoria, todo iso co fin de contribuír ao cumprimento dos obxectivos asociados á Compoñente 9, Investimento 1 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Beneficiarios

Poden ser beneficiarios das axudas desta convocatoria as entidades, consorcios e agrupacións que se inclúen no artigo 5 da Orde TED/1444/2021, do 22 de decembro, entre eles:

a) As empresas con personalidade xurídica propia (micro, pequena, mediana e gran empresa), incluídas asociacións empresariais.

b) Consorcios ou agrupacións empresariais de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, con ou sen personalidade xurídica propia. O consorcio ou a agrupación empresarial deberá contar con polo menos unha PEME participante na solicitude da axuda.

c) O sector público institucional de calquera Administración pública, ao que se refire o artigo 2.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, así como as entidades de dereito privado vinculadas ou dependentes das Administracións Públicas e as Universidades Públicas e os seus centros adscritos con personalidade xurídica propia.

d) Centros tecnolóxicos de ámbito estatal, así como centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal, validamente no rexistro de centros regulado polo Real Decreto 2093/2008, do 19 de decembro.

No caso de agrupacións sen personalidade xurídica, un dos participantes actuará como coordinador ou representante da mesma. O coordinador da agrupación, actuará como representante ou apoderado único da agrupación, con poderes suficientes para cumprir as obrigacións que, como entidade beneficiaria, corresponden á agrupación. O coordinador será o interlocutor e representante da agrupación ante o IDAE e canalizará as relacións correspondentes entre este e os membros da agrupación. O coordinador será o único con acceso ás notificacións e comunicacións de IDAE e deberá trasladar as mesmas ao resto de membros da agrupación, tanto no procedemento de concesión como na fase de seguimento e xustificación das axudas. Así mesmo, o representante da agrupación recibirá o pago da axuda concedida e será responsable da súa distribución entre os membros da agrupación, de acordo co establecido na resolución de concesión.

Bases reguladoras

Orde TED/1444/2021, do 22 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas correspondentes ao programa de incentivos á cadea de valor innovadora e de coñecemento do hidróxeno renovable no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Importe

A dotación orzamentaria para a segunda convocatoria do programa de incentivos de retos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores e a formación en tecnoloxías habilitadoras clave dentro da cadea de valor, ascende a sesenta e seis millóns seiscentos mil euros (66.600.000 euros).

Estes fondos teñen orixe no orzamento do IDAE, onde foron transferidos desde a aplicación orzamentaria 23.50.420B.748 dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, "Ao IDAE. Para a promoción de enerxías renovables, eficiencia enerxética e mobilidade sostible. Mecanismo de Recuperación e Resiliencia" e nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022, a partida 23.50.42IA.748.10 «Ao IDAE para hidróxeno renovable: un proxecto país». Este orzamento será financiado pola Unión Europea- NextGenerationEU.

Prazo de presentación de solicitudes

1. As solicitudes de axuda obxecto desta convocatoria e a súa documentación poderán presentarse desde o día 8 de setembro de 2023 ata as 17:00 horas do día 7 de novembro de 2023. Transcorrido devandito prazo, non serán admitidas máis solicitudes.

2. A efectos de dar cumprimento ao artigo 6 do Regulamento (UE) nº 651/2014, da Comisión, do 17 de xuño de 2014, sobre o efecto incentivador das axudas, só serán elixibles os proxectos ou actuacións cuxa execución se inicie en data posterior á data de rexistro da solicitude da axuda.

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.:709537): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/709537

-No IDAE (https://www.idae.es)

Descargas: