programa de incentivos a proxectos pioneiros e singulares de hidróxeno renovable (Programa H2 PIONEIROS) PRTR. PRAZO: 06-05-2022

Data: 

luns, 7 Marzo, 2022 (Todo o día) a venres, 6 Maio, 2022 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Extracto da Resolución do 27 de xaneiro de 2022, do Consello de Administración de E.P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P. pola que se establece a primeira convocatoria do programa de incentivos a proxectos pioneiros e singulares de hidróxeno renovable (Programa H2 PIONEIROS) no Marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
BDNS (Identif.): 610787.

Finalidade

Impulsar o desenvolvemento de actuacións integrais de produción, distribución e uso do hidróxeno renovable, situados en territorio nacional que, ademais, poidan considerarse pioneiras e singulares por contemplar a execución dunha ou varias das accións correspondentes ás áreas especificadas no Anexo I da convocatoria, todo iso ao obxecto de contribuír aos obxectivos marcados para a Compoñente 9 «Folla de roteiro do hidróxeno renovable e a súa integración sectorial» do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Bases reguladoras

Orde TED/1445/2021, do 22 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas do programa de incentivos a proxectos pioneiros e singulares de hidróxeno renovable, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (Programa H2 PIONEIROS).

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das axudas obxecto desta convocatoria:

a) As empresas con personalidade xurídica propia (micro, pequena, mediana e gran empresa) incluídas asociacións empresariais. Entenderase por micro, pequena, mediana empresa (PEME) e gran empresa o establecido respecto diso polo Regulamento (UE) n.º 651/2014, da Comisión, do 17 de xuño de 2014.

b) Consorcios ou Agrupacións empresariais de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, con ou sen personalidade xurídica propia. O consorcio ou a agrupación empresarial deberá contar con polo menos unha PEME participante na solicitude da axuda. En caso de non contar con personalidade xurídica propia, deberá cumprirse co establecido polo artigo 67 da Real Decreto-Lei 36/2020, do 30 de decembro.

c) O sector público institucional de calquera Administración pública, ao que se refire o artigo 2.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, así como as entidades de dereito privado vinculadas ou dependentes das Administracións Públicas e as Universidades Públicas e os seus centros adscritos con personalidade xurídica propia. No caso dos consorcios a que se refire o Capítulo VI do Título II da Lei 40/2015, do 1 de outubro, deberá acreditarse o cumprimento do disposto polo artigo 68 do Real Decreto-Lei 36/2020, do 30 de decembro.

Importe

O orzamento asignado para esta convocatoria ascende a 150.000.000,00 €, con orixe no orzamento de IDAE, de acordo co previsto nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, nos que se consignou dotación na partida 23.50.420 B.748 «Ao IDAE. Para a promoción de enerxías renovables, eficiencia enerxética e mobilidade sostible. Mecanismo de Recuperación e Resiliencia».

Actuacións incentivables

Son elixibles os proxectos integrais que combinen, de maneira agregada, a produción, distribución e uso do hidróxeno renovable nunha mesma localización territorial que permitan a introdución do hidróxeno renovable a partir de electrólise en polos industriais xa consumidores de hidróxeno gris e en sistemas enerxéticos illados, así como a integración da produción coa subministración de hidróxeno renovable en novos usos do transporte, usos térmicos na industria e de certos usos estacionarios. Por «mesma localización territorial» enténdese que a elección do lugar de produción e do consumo sitúense en puntos próximos, co fin de reducir os custos de transporte e fomentar o despregamento de proxectos nun radio de actuación limitado, podendo concretarse nas respectivas convocatorias unha distancia máxima entre a produción do hidróxeno renovable e o seu consumo.

Só poderanse incentivar aquelas actuacións orientadas ao despregamento de aplicacións comerciais, cuxo principal valor resida, non tanto nun avance ou maduración tecnolóxica, senón na integración das distintas fases da cadea de valor nun proxecto pioneiro e singular aglutinador que impulse unha proposta de creación de valor nova de descarbonización profunda dos usos e consumos en distintos sectores finais.

Serían proxectos integrais aqueles que axudarán a:

a) Estruturar o sector do hidróxeno renovable por toda a xeografía nacional.
b) Superar barreiras de mercado (i.e. reducir CAPEX, OPEX).
c) Poñer en práctica solucións de negocio escalables e replicables.

Nas diferentes convocatorias poderase incluír un investimento mínimo por proxecto.

Estas tipoloxías de proxectos deberíanse configurar ao modo de plataformas singulares e pioneiras de produción/distribución/consumo nunha escala territorial que viabilice un modelo de negocio de índole local, competitivo e potencialmente replicable en toda a xeografía nacional.

As tipoloxías de actuacións a contemplar dentro da mesma localización territorial poden ser:

a) Instalacións de produción e distribución de hidróxeno renovable, incluíndo a instalación de xeración eléctrica renovable asociada;

b) usos industriais;

c) novos usos en transporte pesado por estrada, marítimo, aéreo e/ou ferroviario;

d) aplicacións estacionarias innovadoras.

Os proxectos deben incluír de maneira integral tanto a produción do hidróxeno renovable como o seu consumo para ser considerados elixibles. É dicir, cada proxecto pioneiro e singular deberá integrar necesariamente a actuación a) e combinalo cun ou máis das actuacións dos apartados b), c) ou d).

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 7 de marzo de 2022 e finalizará ás 24:00 horas do día 6 maio de 2022. Transcorrido devandito prazo, non serán admitidas máis solicitudes.

Descargas: