PROGRAMA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL (GALEUROPA 2015). PRAZO: 15-07-2015

Data: 

martes, 16 Xuño, 2015 (Todo o día) a mércores, 15 Xullo, 2015 (Todo o día)

 

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 4 de xuño de 2015 pola que establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Obxecto, finalidade e vixencia

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán os procedementos de concesión de axudas para proxectos de mobilidade transnacional dirixido a mozos e mozas menores de 25 anos, ou menores de 30 se teñen un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. para a realización de prácticas formativas non remuneradas en entidades/empresas públicas ou privadas de países europeos, e proceder á súa convocatoria para o ano 2015, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil.

Preténdese promover e axudar a financiar áa mobilidade da mocidade galega para que realice estadías de prácticas formativas non remuneradas en entidades/empresas públicas ou privadas de países europeos enumerados nas táboas de cada convocatoria de axudas ben directamente concedendo axudas individuais aos mozos e mozas participantes ou ben mediante concesión de axudas a proxectos de mobilidade ás entidades galegas que se especifican no artigo 3 destas bases reguladoras e na base 3ª do anexo-A.

2. A finalidade do programa de mobilidade transnacional xuvenil é reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais dos/as mozos/as non ocupados/as e non integrados/as nos sistemas de educación ou formación, contribuíndo á mellora da súa formación mediante a adquisición de experiencia profesional para a súa incorporación ao mercado de traballo, ao tempo que se apoia a adquisición de competencias en idiomas estranxeiros.

3. As bases específicas reguladoras de cada un dos procedementos incorporaranse como anexo-A desta orde, que forma parte integrante dela.

4. Estas bases teñen vixencia indefinida.

Procedementos que regulan estas axudas

As axudas á mobilidade establecidas nesta orde regularanse a través de 3 procedementos distintos:

BS324A: axudas individuais de mobilidade transnacional, concedidas directamente pola Consellería de Traballo e Benestar á mocidade galega.

BS324B: axudas a proxectos de mobilidade transnacional presentados por entidades sen ánimo de lucro, con sede permanente ou domicilio social en Galicia que desenvolvan actividades no eido da xuventude.

BS324C: axudas para proxectos de mobilidade transnacional presentados por concellos, mancomunidades, agrupacións ou fusións de concellos segundo se indica no artigo 3 e máis concretamente no anexo-A, base 3ª.

Persoas/entidades beneficiarias da subvención

1. As persoas e entidades beneficiarias desta axuda varían en función do procedemento de que se trate. Os requisitos para participar en cada un deles, regúlanse no anexo-A desta orde:

BS324A. Mozos e mozas individualmente.

BS324B. Entidades sen ánimo de lucro que, con sede permanente ou domicilio social en Galicia desenvolvan actividades no eido da xuventude.

BS324C. Concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia validamente constituídas, así como as entidades resultantes da fusión de municipios a que se refire a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

2. Serán excluídas as persoas e entidades solicitantes que se atopen nalgunha das situacións de prohibición recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Non poderán obter a condición de beneficiarias aquelas persoas/entidades que non se atopen ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social, ou teñan pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

Financiamento

1. Estas axudas serán cofinanciadas pola Iniciativa de emprego xuvenil e polo Fondo Social Europeo nunha porcentaxe do 91,89 %.

2. O orzamento máximo destas axudas fixarase en cada convocatoria detallando o importe asignado a cada procedemento, sempre que exista crédito suficiente nas aplicacións orzamentarias da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, aprobadas pola Lei de orzamentos de cada exercicio.

Os importes de cada convocatoria poderán ser incrementados ou minorados como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos destinados ao financiamento dos programas do Sistema nacional de garantía xuvenil, nos supostos e nas condicións previstas nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Prazo

O prazo xeral para a presentación das solicitudes de axuda non será inferior a un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e respectaranse, de ser o caso, o prazo concreto establecido en cada orde de convocatoria.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon DOG Nº. 1112.5 MB