SUBVENCIÓNS AO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE ENTIDADES LOCAIS - CAPTURA DE INFORMACIÓN PRAZO: 19-04-2021

 

Ministerio de Facenda

Resolución do 9 de marzo de 2021, da Secretaría de Estado de Facenda, pola que se ditan instrucións relativas á subministración de información polas entidades locais en relación coa prestación do servizo de transporte público.

Obxecto

É obxecto desta Resolución establecer o procedemento e o prazo de remisión, así como o contido do formulario para solicitar información financeira necesaria derivada da prestación do servizo de transporte público urbano ou interurbano por parte das entidades locais. Esta información servirá de fundamento para determinar unha posible futura concesión directa de subvencións a favor daquelas entidades nas que concorra a condición de prestar devandito servizo en calquera modalidade, o que se determinará, no seu caso, no marco da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, considerando para estes efectos o exercicio inmediato anterior a aquel no que se produciu a situación de pandemia, e que foi 2019.

Entidades que poden facilitar a información

Poderán facilitar a información á que se refire esta Resolución os Concellos, deputacións Provinciais, Consellos e Cabidos Insulares, Mancomunidades e Comarcas, que prestan habitualmente o servizo regular de transporte público urbano ou interurbano, con independencia da modalidade de xestión do mesmo.

Quedan excluídos da aplicación desta Resolución o transporte por ferrocarril en calquera distancia, a modalidade de transporte discrecional, o servizo de transporte limitado a grupos de poboación ou con limitación de carácter estacional, así como calquera outra modalidade de mobilidade en áreas urbanas e metropolitanas.

Contido da información 

A información incluirase nun formulario que se recolle no anexo desta Resolución, co seguinte contido:

– Identificación da entidade local.

– Identificación do prestador do servizo de transporte público en 2019: Número de identificación fiscal e razón ou denominación social, no seu caso.

– Modalidade de xestión do servizo de transporte público por parte do citado prestador. Incluiranse as formas de xestión recollidas no artigo 85 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, co desenvolvemento previsto no anexo I da Orde HAP/2075/2014, do 6 de novembro, pola que se establecen os criterios de cálculo do custo efectivo dos servizos prestados polas entidades locais.

– Importe da cifra neta de negocios correspondente ao prestador do servizo e ao exercicio de 2019.

– Ingresos do prestador do servizo que correspondan, exclusivamente, á aplicación de tarifas ou prezos públicos dos servizos de transporte correspondentes ao exercicio 2019.

En consecuencia, non se incluirán ingresos que teñan a súa orixe na prestación de servizos ou realización de actividades alleas á do transporte público.

– Porcentaxe de participación do concello que facilita a información no Consorcio ou entidade metropolitana no exercicio de 2019.

No caso de que nun ámbito territorial concorran diversas modalidades de xestión do servizo de transporte público urbano ou diversas entidades prestadoras do mesmo, no citado formulario recollerase información de cada un deles.

No formulario que se recolle no anexo desta Resolución, incorporarase, así mesmo, como documentación anexa, unha certificación do interventor da entidade local que fornece a información cos ingresos por tarifa ou por prezo público obtidos en 2019, indicando os distintos tipos de títulos de transporte, o número dos emitidos e os ingresos correspondentes a cada un deles.

No caso de que o servizo se haxa prestado en réxime de xestión directa por unha sociedade mercantil municipal ou por empresas ou particulares que presten o servizo en réxime de concesión ou calquera outra modalidade de xestión indirecta, incorporaranse as contas anuais da entidade prestadora do servizo, concretamente a conta de perda e ganancias e a memoria, correspondentes ao exercicio de 2019, acompañándose do correspondente informe de auditoría.

No caso de prestación do servizo de transporte público en réxime de xestión directa por unha entidade ou por un organismo autónomo suxeitos a orzamento limitativo, deberase remitir documento detallado das partidas de ingresos e gastos imputables ao servizo de transporte, e unha memoria sobre a prestación do devandito servizo, correspondentes ao exercicio 2019.

Prazo de subministración da información

A información poderase presentar no prazo de quince días naturais a contar desde o de apertura da aplicación informática de captura á que se refire o apartado Sexto desta Resolución, que estará accesible na Oficina Virtual para a Coordinación Financeira coas Entidades Locais, na páxina web do Ministerio de Facenda, ao que se dará publicidade na citada Oficina mediante o correspondente anuncio. Devandito prazo será improrrogable, impedíndose o acceso á devandita aplicación unha vez concluído o mesmo.

IMPORTANTE: 

​El día 5 de abril se abre el plazo para suministrar la información sobre los servicios de transporte colectivo prestados por las entidades locales, a través de la aplicación SUBTRAN (en cumplimiento de la Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, BOE de 12 de marzo). El plazo de suministro de información acabará el próximo día 19 de abril, a las 24:00 horas. Manual de usuario de la aplicación.

Descargas: