SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DE PLANS DE FORMACIÓN DAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA 2017. PRAZO: 16-04-2017

Data: 

venres, 17 Marzo, 2017 (Todo o día) a domingo, 16 Abril, 2017 (Todo o día)

 

Escola Galega de Administración Pública 

RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais de Galicia para o ano 2017, no marco do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas. BDNS (Identif.): 335106.

Obxecto e finalidade

Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e, ademais, efectuar a convocatoria da concesión de subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación para o emprego promovidos polas entidades locais de Galicia no marco do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas (Afedap).

As entidades locais poderán promover plans de formación unitarios ou plans de formación agrupados, circunscritos ao territorio autonómico. As asociacións ou federacións de entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia lexitimamente constituídas ao abeiro do previsto no artigo 120 e seguintes da Lei 5/1997, do 22 de xuño, reguladora da Administración local de Galicia, poderán presentar plans de formación interadministrativos ou agrupados, tanto individualmente por iniciativa propia ou mediante as adhesións dos concellos e deputacións provinciais que o desexen.

Os plans deberán cumprir os obxectivos e demais requisitos fixados no Acordo de formación para o emprego das administracións públicas (Afedap) e serán aprobados pola Comisión Paritaria de Formación Local na Comunidade Autónoma de Galicia.

En todo caso, todas as actividades desenvolvidas no marco das subvencións convocadas garantirán a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, eliminando calquera tipo de discriminación directa ou indirecta e fomentando a conciliación.

Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarios das subvencións os concellos, deputacións provinciais e demais entidades locais recoñecidas no artigo 2 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia, que promovan plans de formación para os empregados públicos, de carácter unitario ou agrupado, dentro do ámbito do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas.

Tamén poderán ter o carácter de beneficiarias as asociacións ou federacións de entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia lexitimamente constituídas ao abeiro do previsto na disposición adicional quinta da Lei 7/1985, do 2 de abril, que promovan plans interadministrativos ou agrupados para a formación dos empregados públicos das entidades locais de Galicia.

Actividades obxecto de financiamento

As entidades promotoras recollidas no artigo 5 da presente resolución poderán solicitar subvencións para financiar os seguintes tipos de plans:

1. Plans unitarios: caracterízanse por afectar o persoal dunha soa entidade local con, polo menos, 200 empregados públicos.

2. Plans agrupados: son aqueles que afectan o persoal de dúas ou máis entidades locais que agrupen, polo menos, 200 empregados públicos. Poderán ser formulados polas propias entidades locais das cales depende o persoal ou por federacións ou asociacións de entidades locais. En todo caso, cada entidade local só poderá participar nun único plan agrupado.

3. Plans interadministrativos: son aqueles destinados non só ao persoal da Administración promotora, senón tamén aos empregados públicos doutras administracións. Segundo o establecido no artigo 6, segundo parágrafo, da Resolución do 9 de outubro de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de formación para o emprego das administracións públicas do 19 de xullo de 2013, no Boletín Oficial del Estado número 252, do 21 de outubro, segundo a redacción da corrección de erros publicada no Boletín Oficial del Estado do 9 de xaneiro de 2014, estes plans só poderán ser elaborados polas federacións ou asociacións de entidades locais cuxo ámbito de actuación se estende unicamente á Comunidade Autónoma de Galicia.

Os plans interadministrativos terán o 24 % dos fondos asignados e os unitarios e agrupados o 76 %.

Financiamento

A concesión das subvencións para os plans de formación obxecto desta resolución financiaranse con cargo ao crédito dispoñible no orzamento da Escola Galega de Administración Pública, na partida 05.80.122B.460.1, por un importe de 427.905 euros.

Prazo

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Outros datos

Os formularios de solicitude están dispoñibles no enderezo https://fedap-galicia.inap.es/ e na páxina web da EGAP (http://egap.xunta.gal) e é preciso que o promotor estea previamente rexistrado no portal Fedap. O acceso ao portal Fedap poderá realizarse introducindo os díxitos de usuario e contrasinal facilitados polo portal ao rexistrarse, ou ben mediante o documento nacional de identidade electrónico ou certificado dixital recoñecido de persoa física ou xurídica.

Descargas: 

galer_a_fotos