SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FOMENTO DA CONTRATACIÓN DE MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO, NO ÁMBITO DE COLABORACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS GALEGAS. PRAZO: 29-09-2022

Data: 

martes, 30 Agosto, 2022 (Todo o día) a xoves, 29 Setembro, 2022 (Todo o día)

 

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 

Resolución do 12 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se realiza a segunda convocatoria do ano 2022 das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero, no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento SI461A). BDNS (Identif.): 644806.

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto proceder á segunda convocatoria, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións destinadas a financiar a contratación por parte das entidades locais galegas, de mulleres que sofren violencia de xénero, para a realización de obras ou servizos de interese xeral ou social, ata un máximo de 12 mensualidades, para mellorar e facilitar a súa inserción laboral, segundo o disposto nas bases reguladoras para a concesión da dita subvención, aprobadas pola Resolución do 23 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG núm. 12, do 19 de xaneiro de 2022).

Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarios das subvencións previstas nesta resolución os concellos galegos, mediante solicitude individual ou mediante solicitude conxunta de agrupación ou asociación de concellos, mancomunidades de concellos de Galicia e consorcios locais de Galicia, constituídos exclusivamente por concellos, así como as entidades resultantes dunha fusión municipal.

Para poder acceder ás subvencións deberán cumprirse os requisitos e condicións establecidos na Resolución do 23 de decembro de 2021, nesta resolución e na normativa xeral de subvencións.

Non poderán ser beneficiarias as entidades que estean incursas nalgunha das circunstancias establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

As entidades locais que resulten beneficiarias non poderán contratar novamente as mulleres que xa se contratasen con cargo ás axudas concedidas ao abeiro das resolucións da Secretaría Xeral da Igualdade do 14 de decembro de 2020, do 1 de xuño de 2020, do 16 de maio de 2019 e do 6 de setembro de 2019, en que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero, no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto do Estado contra a violencia de xénero.

Para poder ser beneficiaria destas axudas, con anterioridade a que remate o prazo de presentación de solicitudes ou, de ser o caso, o de contestación ao requirimento realizado para o efecto, a entidade deberá ter cumprido o requisito de ter remitidas as contas do exercicio orzamentario 2020 ao Consello de Contas de Galicia.

Os concellos agrupados ou asociados terán en todo caso a condición de entidade beneficiaria, polo que para poder conceder a subvención solicitada todos eles teñen que cumprir os requisitos indicados nos puntos anteriores, así como as condicións, as obrigas e os compromisos establecidos nesta resolución, nos termos establecidos no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Os concellos integrantes da agrupación ou asociación nomearán unha persoa como representante única que actuará como coordinadora e interlocutora ante a Secretaría Xeral da Igualdade e que será quen solicite, reciba e xustifique a subvención no nome da agrupación ou asociación.

Cada concello só poderá participar nunha solicitude, individual ou conxunta con outros concellos. A inclusión dun concello nunha solicitude conxunta exclúe a posibilidade de presentar unha solicitude individual e de participar con outros concellos noutra solicitude.

No caso de producirse solicitudes simultáneas, individuais e conxuntas, daráselle validez á solicitude conxunta. Nos supostos non previstos, o órgano instrutor porao de manifesto á entidade para que, no prazo máximo de dez días, poida desistir da solicitude ou solicitudes necesarias para dar cumprimento ao establecido neste artigo.

Todos os requisitos e condicións exixidos deberán cumprirse na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes, sen prexuízo do previsto no punto 4 deste artigo.

Importe

Para a concesión desta axudas destinarase un crédito por un importe de 980.119,28 euros, que se imputarán á aplicación orzamentaria 11.02.313D.460.1 (código do proxecto 2018 00112).

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes será de 1 mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Máis Información

-Na Base de datos nacional de subvencións (BDNS Identif.: 644806): http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

-Na Secretaría Xeral de Igualdade (Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade).

Descargas: