SUBVENCIÓNS DESTINADAS Á TRANSFORMACIÓN DIXITAL E MODERNIZACIÓN DAS ADMINISTRACIÓNS DAS ENTIDADES LOCAIS (PRTR). PRAZO: 15-12-2022

Data: 

venres, 2 Setembro, 2022 (Todo o día) a xoves, 15 Decembro, 2022 (Todo o día)

 

Ministerio de Política Territorial

Orde TER/836/2022, do 29 de agosto, pola que se aproban as bases reguladoras de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das administracións das entidades locais, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e efectúase a convocatoria correspondente a 2022. BDNS (Identif.): 646161.

Obxecto

As subvencións que se concedan ao amparo desta orde enmárcanse no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), instrumento de financiamento orientado aos resultados, fitos e obxectivos indicados no mesmo, que resultan vinculantes para todas as administracións públicas participantes. De maneira específica, estas bases reguladoras dítanse en desenvolvemento do Compoñente 11, Investimento 3, do mencionado PRTR.

As subvencións destinaranse a financiar proxectos de modernización e dixitalización no ámbito das administracións das entidades locais que se enmarquen nalgunha das liñas estratéxicas enunciadas no artigo 5, cuxo contido está aliñado coa Estratexia Dixital 2025, o Plan de Dixitalización das Administracións Públicas 2021-2025 e outras accións de modernización dirixidas ao sector público.

Beneficiarios

Poderán ter a consideración de entidades beneficiarias:

Os municipios cunha poboación comprendida entre os 20.000 e 50.000 habitantes, fóra dos municipios que sexan capitais de provincia, de acordo coas cifras de poboación resultantes da revisión do Padrón municipal referidas ao 1 de xaneiro de 2020.

As deputacións provinciais de réxime común e de réxime foral, cabidos, consellos insulares, e as comunidades autónomas uniprovinciais, sendo os destinatarios das actuacións que realicen, nos termos do artigo 5, os municipios con poboación inferior a 20.000 habitantes do seu ámbito territorial, de acordo coas cifras de poboación resultantes da revisión do Padrón municipal referidas ao 1 de xaneiro de 2020.

As Cidades de Ceuta e Melilla.

As entidades beneficiarias, poderán agruparse a efectos de desenvolver proxectos que, no marco da presente convocatoria, resúltenlles de interese compartido, de acordo coa disposición adicional segunda da orde de bases e convocatoria.

Contía

O importe total máximo das subvencións a que se refire esta convocatoria é de 154.508.061,23 euros, consignados na aplicación orzamentaria 22.50.94KC.761 dos Orzamentos Xerais do Estado.

Actuacións subvencionables

1. As actuacións subvencionables terán como obxectivos de carácter xeral:

a) Mellora da accesibilidade dos servizos públicos dixitais aos cidadáns e empresas.

b) Redución da fenda dixital.

c) Mellora da eficiencia e eficacia dos empregados públicos.

d) Reutilización dos servizos e solucións dixitais construídas.

e) Utilización activa das tecnoloxías emerxentes no despregamento de novos servizos dixitais (chatbots, automatización e robotización, plataformas, etc.).

As actuacións previstas nas liñas estratéxicas coadxuvarán á consecución de todos os ámbitos recollidos no Obxectivo 168 e no Fito 169 do PRTR.

2. As liñas estratéxicas son as seguintes:

a) Liña estratéxica 1. Administración orientada ao cidadán.

b) Liña estratéxica 2. Operacións intelixentes.

c) Liña estratéxica 3. Goberno do dato.

d) Liña estratéxica 4. Infraestruturas dixitais.

e) Liña estratéxica 5. Interoperabilidade de servizos básicos de administración dixital.

Prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes poderanse presentar desde as 9:00 horas do día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial do Estado da Orde TER/836/2022, do 29 de agosto, pola que se aproban as bases reguladoras de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das administracións das entidades locais, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e efectúase a convocatoria correspondente a 2022, ata as 15:00 horas do día 15 de decembro de 2022 (hora peninsular española).

Toda solicitude cuxa presentación se produza fora do prazo establecido será inadmitida a trámite.

As solicitudes unicamente poderanse presentar de forma electrónica a través do procedemento previsto para ese efecto na sede electrónica do Ministerio de Política Territorial (procedementos - subvenciones).

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 646161): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/646161

-O Ministerio de Política Territorial habilitará un espazo específico no seu portal da internet (www.mpt.es) onde se difundirá información sobre estas subvencións.

Descargas: