SUBVENCIÓNS DESTINADAS Á TRANSFORMACIÓN DIXITAL E MODERNIZACIÓN DAS ADMINISTRACIÓNS DAS ENTIDADES LOCAIS (PRTR). PRAZO: 15-10-2022

Data: 

venres, 16 Setembro, 2022 (Todo o día) a sábado, 15 Outubro, 2022 (Todo o día)

Ministerio de Política Territorial

Orde TER/887/2022, do 12 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras e efectúase a convocatoria correspondente a 2022, de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das administracións das entidades locais, que non presentasen proxectos polo importe máximo asignado mediante Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Obxecto, finalidade e ámbito de aplicación das actuacións

1. Mediante esta orde establécense as bases reguladoras e efectúase a convocatoria correspondente ao ano 2022 de subvencións dirixidas á transformación dixital e modernización das administracións das entidades locais, destinada aos municipios de máis de 50.000 habitantes, así como os de poboación inferior que teñan a consideración de capital de provincia que non presentasen proxectos polo importe máximo asignado mediante a Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro, pola que se aproban as bases reguladoras e efectúase a convocatoria correspondente a 2021, de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das Administracións das Entidades Locais, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, nos termos previstos na mesma.

As subvencións que se concedan ao amparo desta orde enmárcanse no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), instrumento de financiamento orientado aos resultados, fitos e obxectivos indicados no mesmo, que resultan vinculantes para todas as administracións públicas participantes. De maneira específica, estas bases reguladoras dítanse en desenvolvemento do Compoñente 11, Investimento 3, do mencionado PRTR.

2. As subvencións contempladas nesta orde destinaranse, nas condicións que nela establécense, a financiar proxectos de modernización e dixitalización no ámbito das administracións das entidades locais que se enmarquen nalgunha das liñas estratéxicas enunciadas no artigo 5, cuxo contido está aliñado coa Estratexia Dixital 2025, o Plan de Dixitalización das Administracións Públicas 2021-2025 e outras accións de modernización dirixidas ao sector público.

Entidades beneficiarias

1. Poderán ter a consideración de entidades beneficiarias e, por tanto, executoras, das axudas os concellos dos municipios con poboación superior a 50.000 habitantes, de acordo coas cifras de poboación resultantes da revisión do Padrón municipal referidas ao 1 de xaneiro de 2020, así como os de poboación inferior que teñan a consideración de capital de provincia, que non presentasen proxectos polo importe máximo asignado mediante a Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro, nos termos previstos na mesma.

2. Non poderán ser beneficiarias das subvencións reguladas nesta orde as entidades nas que concorra algunha das circunstancias contidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

3. A condición de entidade beneficiaria da axuda, implica que a entidade asume a totalidade de dereitos e obrigacións inherentes a tal condición, derivada das disposicións da Unión Europea, así como da Lei 38/2003, do 17 de novembro e do seu Regulamento de desenvolvemento. As entidades beneficiarias serán as responsables da xestión e execución dos proxectos presentados.

Orzamento, financiamento e criterios de repartición

1. O importe total máximo das subvencións a que se refire esta convocatoria é de 3.336.235,08 euros, consignados na aplicación orzamentaria «22.50.94KC.761», dos Orzamentos Xerais do Estado.

Esta subvención non constitúe unha axuda de Estado nos termos previstos nos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea.

2. As subvencións están vinculadas ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Para estes efectos, recoñécese a plena aplicación dos mecanismos de xestión e control incluídos na Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, así como calquera outra esixencia específica cuxa aplicación sexa de obrigado cumprimento no marco de execución do PRTR, mesmo no caso de que entrase en vigor con posterioridade á publicación desta orde.

3. A asignación entre as distintas entidades beneficiarias efectuarase nos termos nos que foi previsto mediante a Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro:

a) O 45 por 100 do importe total convocado, 41.746.500 euros, distribuirase entre os municipios con poboación superior a 250.000 habitantes.

b) O 55 por 100 restante, 51.023.500 euros, distribuirase entre os municipios con poboación entre 50.001 e 250.000 habitantes e os de poboación inferior que teñan a consideración de capital de provincia.

O anexo V recolle a contía máxima da axuda que corresponde a cada un destes municipios. Dita contía determinouse en función das condicións e do crédito autorizado pero non comprometido establecido mediante a Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro.

4. As subvencións irán destinadas a financiar os proxectos que presenten as entidades locais beneficiarias, ata o importe máximo que corresponde a cada entidade. Esgotado ese importe, procederíase á desestimación das restantes solicitudes que a entidade puidese presentar.

5. O financiamento dos proxectos obxecto desta convocatoria poderase complementar coas achegas que realicen as entidades beneficiarias con cargo aos seus orzamentos.

Prazo de presentación das solicitudes

O prazo para a presentación das solicitudes iniciarase ás 9:00 horas do día seguinte ao da publicación desta orde no «Boletín Oficial do Estado», ata as 15:00 horas do día 15 de outubro de 2022 (hora peninsular española).

Máis Información

-Na Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local (Ministerio de Política Territorial).

Descargas: