SUBVENCIÓNS ÁS ENTIDADES COLABORADORAS DA REDE EUSUMO PARA O FOMENTO DO COOPERATIVISMO E A ECONOMÍA SOCIAL. PRAZO: 05-06-2015

Data: 

mércores, 6 Maio, 2015 (Todo o día) a venres, 5 Xuño, 2015 (Todo o día)

 

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 24 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015.

Obxecto e finalidade

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para realizar actividades de impulso e fomento do cooperativismo e a economía social, a través dos seguintes programas:

Programa I. Fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais.

Programa II. Oficinas locais de fomento cooperativo.

Este programa ten por obxecto incentivar a participación dos concellos e doutras entidades locais de Galicia no labor de promoción e fomento do cooperativismo e a economía social, subvencionando os gastos da creación e mantemento de oficinas de fomento cooperativo, así como a realización de actividades.

Programa III. Apoio ás entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades no marco da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social.

Entidades beneficiarias

1. Poderanse acoller ás subvencións recollidas nesta orde:

a) As asociacións de cooperativas e de sociedades laborais para as actuacións previstas no programa I.

b) Os concellos de Galicia, a través dos órganos dunha área metropolitana, dunha mancomunidade de municipios, dun consorcio local ou dunha agrupación dun mínimo de catro concellos que pertenzan a unha mesma zona, nos termos e para as actuacións previstas no programa II.

c) As fundacións e asociacións, as cámaras de comercio, as organización profesionais, empresariais e sindicais e outras entidades sen ánimo de lucro, sinaladas nas letras d), f) e g) do número 1 do artigo 5 do Decreto 225/2012, do 15 de novembro, polo que se crea a Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e se regula o seu funcionamento, que teñan formalizada a súa adhesión á esta rede por medio de convenio de colaboración, asinado con anterioridade á publicación desta orde, para as actuación e nos termos previstos no programa III.

Financiamento

1. A concesión das axudas previstas nos programas desta orde estarán suxeitas á existencia de crédito orzamentario e realizarase con cargo ás seguintes aplicacións da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social: 11.02.324A.481.1 para o programa I, 11.02.324A.460.0 para o programa II e 11.02.324A.481.2 para o programa III. Adicionalmente, para este último programa e soamente no caso de resultaren beneficiarias as cámaras de comercio, habilitarase a aplicación orzamentaria 11.02.324A.445.1

2. A distribución inicial de créditos fixarase para cada un dos programas recollidos no artigo 1 en cada convocatoria de axudas.

3. Os programas poderán ser atendidos co Fondo Social Europeo (ao 80 %) e fondos propios que cofinancian (ao 20 %) e con fondos propios libres.

4. De producirse remanentes de crédito nalgún dos devanditos programas procederase á reasignación das contías sobrantes entre os restantes, con excepción dos créditos cofinanciados co FSE, que só poderán ser redistribuídos entre programas elixibles e cofinanciados polo programa operativo FSE 2007-2013.

5. Estes importes poderán verse incrementados con fondos comunitarios, da Administración do Estado ou da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co artigo 30 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

6. Estes créditos poderán ser obxecto de modificación como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais ou as disposicións aplicables ás axudas cofinanciadas polos Fondos Europeos.

Período de execución das accións

1. O período de execución de accións para o programa I será o comprendido entre o 1 de novembro de 2014 e o 30 de setembro de 2015.

2. O período de execución para o programa II e III abranguerá desde o 1 de xaneiro de 2015 ata o 30 de setembro de 2015, agás o previsto no artigo 38.1 desta orde.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día fose inhábil entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último do mes.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon DOG Nº. 831.35 MB