SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE SERVIZOS DE ACCESO DE BANDA ANCHA FIXA DE ALTA VELOCIDADE A 30 MBITS POR SEGUNDO. PRAZO: 31-12-2022

Data: 

sábado, 1 Xaneiro, 2022 (Todo o día) a sábado, 31 Decembro, 2022 (Todo o día)

 

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

Extracto da Resolución do 3 de decembro de 2021, da Dirección Xeral da Entidade Pública Empresarial Red.es, M.P., pola que se convoca a concesión directa de subvencións para a contratación de servizos de acceso de banda ancha fixa de alta velocidade a 30 MBITS por segundo. BDNS (Identif.): 599666.

Obxecto

As presentes condicións teñen por obxecto a regulación do procedemento da concesión directa de axudas destinadas para a contratación de servizos de acceso de banda ancha fixa, independentemente da tecnoloxía utilizada, a unha velocidade mínima de transmisión de datos en sentido descendente de 30 Mbits por segundo.

Beneficiarios

Poderán obter a condición de beneficiarios os suxeitos e entidades identificadas no artigo 5 do Real Decreto 898/2017, do 6 de outubro:

a) As persoas físicas.

b) Autónomos.

c) As pequenas e medianas empresas (pemes).

d) Entidades sen ánimo de lucro.

e) Concellos con poboación igual ou inferior a 5.000 habitantes censados no seu último padrón para que poidan dispoñer de servizos de acceso de banda ancha fixa de alta velocidade en dependencias en que se presten servizos municipais tales como casa do concello, bibliotecas públicas, centros deportivos, parque de bombeiros, policía municipal ou edificios de xestores de servizos municipais. Os servizos de banda ancha previstos neste epígrafe deberán destinarse aos propios servizos municipais ou aos usuarios dos devanditos servizos e en ningún caso poderán destinarse a facilitar acceso de banda ancha ao público en xeral ou a prestación de servizos a terceiros.

2. Unicamente poderá solicitarse unha subvención por beneficiario, salvo no caso dos beneficiarios sinalados no parágrafo e) do apartado anterior, que poderán beneficiarse de axudas ata un máximo de cinco localizacións diferentes.

3. Non poderán resultar beneficiarios as persoas e entidades en quen concorra algunha das prohibicións establecidas no apartado 2 do artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, en canto resúltenlles de aplicación. 4. Os beneficiarios das subvencións quedasen suxeitos ás obrigacións previstas no artigo 14 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

Bases reguladoras

Real Decreto 898/2017, do 6 de outubro, polo que se regula a concesión directa de subvencións para a contratación de servizos de acceso de banda ancha fixa de alta velocidade a 30 megabits por segundo.

Importe

A presente convocatoria dispón dunha contía global de 5.000.000 € (cinco millóns de euros) para financiar as subvencións obxecto da convocatoria.

O custo unitario que se establece como contía máxima da subvención, incluíndo impostos indirectos conforme ao artigo 6.2 do Real Decreto 898/2017, do 6 de outubro, será de 400€.

A contía da subvención será igual ao gasto polos conceptos susceptibles de subvención que o operador de comunicacións electrónicas fixese constar no seu orzamento ou factura, incluíndo impostos indirectos, e en ningún caso poderá ser superior ao gasto da actuación subvencionable.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes de axuda para esta convocatoria comezará o día 1 de xaneiro de 2022 e finalizará o 31 de decembro de 2022, ou ata que se esgoten as dispoñibilidades orzamentarias desta convocatoria.

Descargas: