SUBVENCIÓNS PARA AS MEDIDAS PREVISTAS NAS DIVERSAS SITUACIÓNS CATASTRÓFICAS ACAECIDAS ENTRE O 1 DE ABRIL DE 2019 E O 31 DE MARZO DE 2020. PRAZO: 29-01-2021

Data: 

mércores, 16 Decembro, 2020 (Todo o día) a venres, 29 Xaneiro, 2021 (Todo o día)

 

Ministerio de Política Territorial e Función Pública

Extracto da Resolución do 10 de decembro do 2020 da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública, pola que se aproba a convocatoria das subvencións previstas no Real Decreto 778/2020, do 25 de agosto, polo que se declara a aplicación das medidas previstas no artigo 9 da Real Decreto-lei 11/2019, do 20 de setembro, a diversas situacións catastróficas acaecidas entre o 1 de abril de 2019 e o 31 de marzo de 2020. BDNS(Identif.: 538622).

Obxecto

Nos termos comprendidos no artigo 9 do Real Decreto-lei 11/2019, do 20 de setembro, as subvencións teñen por obxecto financiar ata o 50 por cento do custo dos proxectos directamente relacionados cos sinistros comprendidos na convocatoria, que executen os concellos, as deputacións provinciais, os consellos insulares, as comarcas, as mancomunidades e as comunidades autónomas uniprovinciais relativos ás obras de reparación ou restitución de infraestruturas, equipamentos ou instalacións e servizos de titularidade municipal incluídos no artigo 25.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e da rede viaria dos consellos insulares, das deputacións provinciais e comunidades autónomas uniprovinciais, excluídos os traballos levados a cabo con medios propios non personificados da entidade local, xa sexan materiais, maquinaria ou persoal.

Beneficiarios

Terán a consideración de entidades beneficiarias das subvencións as deputacións provinciais, os consellos insulares e as comunidades autónomas uniprovinciales cuxo territorio estea incluído no ámbito territorial ao que se refire a convocatoria.

A convocatoria efectúase respecto dos danos ocasionados nos seguintes ámbitos territoriais, polos episodios catastróficos que se indican a continuación:

  • na provincia de Cuenca, como consecuencia dos episodios de fortes choivas ocorridos os días 25, 26 e 27 do mes de agosto de 2019;
  • nas provincias de Ciudad Real, Conca, Guadalaxara, Toledo e Salamanca, polos graves sucesos causados por unha DANA entre os días 9 e 17 de setembro de 2019;
  • na Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, polo importante temporal de choivas entre os días 19 e 22 de setembro de 2019;
  • nas Comunidades Autónomas do Principado de Asturias, Illes Balears e Cantabria, polos sinistros causados pola DANA entre os días 21 e 23 do mes de outubro de 2019;
  • nas provincias da Coruña, Pontevedra e á Comunidade Autónoma do Principado de Asturias, polos sucesos provocados pola borrasca Cecilia os días 22 e 23 de novembro de 2019;
  • na Comunidade Autónoma da Región de Murcia, polo episodio de choivas intensas, vento forte e inundacións dos días 2 e 3 de decembro de 2019;
  • nas provincias de Huelva, Xaén, Albacete, Ávila, Burgos, León, Palencia, Valladolid, Zamora, A Coruña, Ourense e Pontevedra, así como nas Comunidades Autónomas do Principado de Asturias, Cantabria e Estremadura, polos sucesos causados polas borrascas Daniel, Elsa e Fabien entre os días 16 e 22 de decembro de 2019;
  • nas provincias de Almería, Málaga, Albacete, así como ás Comunidades Autónomas de Aragón, Región de Murcia, Illes Balears e a Comunitat Valenciana, polos danos causados pola borrasca Gloria e pola baixa de gran tamaño que a absorbeu, entre os días 18 e 26 de xaneiro de 2020.

Todo iso, sen prexuízo da condición de interesados das entidades locais solicitantes comprendidas no ámbito territorial de aplicación.

Bases reguladoras 

Orde HAP/196/2015, do 21 de xaneiro, pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións que teñan por finalidade a execución de obras de reparación ou restitución de: infraestruturas, equipamentos e instalacións e servizos de titularidade municipal e das mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturais, así como redes viarias das deputacións provinciais, cabidos, consellos insulares e comunidades autónomas uniprovinciais (publicada no BOE núm. 37, do 12 de febreiro de 2015).

Contía

O importe total máximo das subvencións a que se refire a presente convocatoria é de 76.324.639,13 euros. A concesión das subvencións queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

Prazo de presentación de solicitudes:

Trinta días hábiles, a partir do seguinte da publicación deste extracto no Boletín Oficial do Estado.

Cumprimentaranse e presentaranse de forma electrónica, a través da aplicación informática "Aura-Subvenciones para catástrofes naturales" dispoñible no Portal de Entidades Locais https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/.

Descargas: