Subvencións para o financiamento de proxectos promovidos por entidades locais para o financiamento de proxectos innovadores para a transformación territorial e a loita contra o despoboamento. Prazo: 12-08-2024

Data: 

luns, 1 Xullo, 2024 (Todo o día) a luns, 12 Agosto, 2024 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Extracto da Orde do 27 de Xuño de 2024 pola que se convocan subvencións para o financiamento de proxectos promovidos por entidades locais para o financiamento de proxectos innovadores para a transformación territorial e a loita contra o despoboamento, durante o exercicio de 2024.

BDNS (Identif.): 769076

Obxecto

Convocar para o exercicio correspondente a 2024 as subvencións para o financiamento de proxectos innovadores promovidos polas entidades locais para a transformación territorial, que desde unha dimensión económica, social, medio ambiental e de xénero propicien a reactivación social e económica de zonas con problemas de despoboamento e revaloricen o espazo rural.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as entidades locais previstas no artigo 3 da Orde TED/1358/2021, do 1 de decembro, pola que establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para o financiamento de proxectos innovadores para a transformación territorial e a loita contra o despoboamento.

Bases Reguladoras

Orde TED/1358/2021, do 1 de decembro, pola que establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para o financiamento de proxectos innovadores para a transformación territorial e a loita contra o despoboamento («Boletín Oficial do Estado» núm. 290, do 4 de decembro de 2021).

Contía

O importe total máximo das axudas que se concedan no marco desta Orde será de 19.472.759,56 €.

Obxectivos específicos: Modalidade A

 Ou.E.1. Organizativos. Creación de estruturas administrativas destinadas a formalizar e impulsar a actividade das entidades locais, en especial mediante a cooperación con outras Administracións públicas e con axentes sociais e económicos activos nas zonas xeográficas interesadas.

– Creación de Oficinas contra o Despoboamento.

– Coordinación de iniciativas público-privadas.

– Creación de puntos de apoio local para a atracción de novos poboadores.

– Acollida e integración de poboación inmigrante.

– Tratamento especial e incorporación de entidades locais menores ao ecosistema innovador e o desenvolvemento económico endóxeno.

Ou.E.2. Reforzo dos Servizos Públicos. Ampliación e mellora dos servizos públicos que corresponden ás entidades locais, e cooperación na prestación de servizos que corresponden ás Administracións do Estado e das comunidades autónomas.

– Mellora das infraestruturas locais.

– Mellora da xestión ambiental, en especial no ámbito da prevención e xestión de residuos, garantindo en todo caso a protección ambiental.

– Promoción e apoio á mellora da calidade de vida no medio rural.

– Promoción e apoio para a creación e desenvolvemento de redes de inclusión social.

– Promoción de proxectos para a atención e coidado de persoas.

– Desenvolvemento de programas piloto dirixidos a parados de longa duración.

– Posta en valor e investigación sobre bens culturais de titularidade municipal.

– Tratamento e depuración de augas.

Ou.E.3. Fomento do Emprendemento e da Actividade Empresarial. Fomento das actuacións dirixidas á identificación de novas actividades económicas compatibles coa conservación da biodiversidade e a paisaxe, e todo tipo de actuacións que favorezan o desenvolvemento económico endóxeno e sostible.

– Asesoramento xurídico, técnico e financeiro.

– Acceso á actividade agrícola, gandeira, forestal e, en xeral, de aproveitamento de recursos naturais.

– Mellora de procesos agrícolas, gandeiros, forestais e, en xeral, de aproveitamento de recursos naturais.

– Difusión e comercialización de produtos locais.

– Desenvolvemento de mercados cooperativos.

– Comercialización en liña no mercado de alimentos.

– Desenvolvemento de formas especializadas de turismo: cultural, natural, termal, deportivo, gastronómico etc.

Ou.E.4. Formación e Axuda ao Emprendemento. Proposta e xestión de actividades formativas destinadas a mellorar a capacitación laboral e o apoio ao emprendemento da poboación activa, en especial promovendo a igualdade de dereitos e oportunidades das mulleres e os mozos.

– Formación e innovación agroalimentaria e de aproveitamento de recursos naturais locais.

– Formación e innovación en xestión ambiental local (agrocompostaje, recuperación de espazos degradados, sistemas brandos de depuración de augas residuais…)

– Exercicio de prácticas non laborais en empresas privadas.

– Recuperación de oficios, artesanías e tarefas tradicionais.

– Formación en actividades turísticas vinculadas coa posta en valor do territorio.

Ou.E.5. Desenvolvemento e Innovación no Territorio. Fomento para a creación dunha masa crítica que achegue unha mellora da competitividade e unha posta en valor das vantaxes económicas absolutas e comparativas e fomenten o valor económico agregado nestas áreas xeográficas, en especial desde a perspectiva do patrimonio natural e histórico-artístico e cultural.

– Difusión do valor engadido achegado pola vida rural, nunha contorna de hábitos saudables.

– Difusión do destino natural.

– Difusión e investigación do patrimonio xeolóxico e biolóxico, así como do paleontolóxico.

– Recuperación, investigación e difusión de acontecementos históricos vinculados coa vida local.

– Difusión e investigación do patrimonio cultural, histórico, arqueolóxico e etnolóxico.

– Actividades de coidado e mellora das masas forestais e a prevención e vixilancia de incendios forestais.

– Creación de plantas de compostaxe de residuos forestais, agrícolas e biorresiduos domésticos.

– Creación de Comunidades Enerxéticas Locais.

– Reutilización de muíños e outras infraestruturas de uso tradicional.

– Recuperación, dixitalización e informatización de fontes históricas vinculadas coa vida local.

– Acceso, coñecemento e visita do patrimonio histórico artístico local.

– Educación ambiental.

– Restauración e mellora ambiental, tanto dos medios urbanos (rúas e prazas, zonas verdes urbanas…) como das contornas rurais (recuperación e arboledo de camiños, recuperación de muros de pedra seca, creación de sebes en superficies agrarias, reforestacións…) e de ecosistemas locais (cursos de auga e ribeiras fluviais, bosquetes etc.)/ etc.).

Ou.E.6. Mantemento e Renovación da Vivenda e Conservación do Patrimonio Arquitectónico. Fomento da rehabilitación e posta en valor da vivenda rural, recuperación do patrimonio propio e, en particular, da arquitectura tradicional e a paisaxe rural, garantindo que as intervencións previstas analicen e respecten os seus valores, sistemas construtivos e materiais tradicionais.

– Intervencións urbanas asociadas á renovación e rehabilitación enerxética da vivenda.

– Promoción da eficiencia enerxética e o autoconsumo enerxético, relacionada coa atracción de nova poboación.

– Rehabilitación e posta en uso do patrimonio municipal, en especial de antigas escolas.

Ou.E.7. Transición Dixital e Plena Conectividade Territorial. Mellora do servizo público e fomento de actividades dirixidas a garantir a conectividade das zonas afectadas, fortalecer a interacción rural-urbana e a continuidade territorial.

– Dixitalización da rede de baixa tensión.

Prazo de presentación de solicitudes

As subvencións reguladas por esta orde poderanse solicitar a partir do primeiro día hábil tras a súa publicación no «Boletín Oficial do Estado», e durante un prazo de trinta días hábiles.

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 769076): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/769076

-Na Dirección Xeral de Políticas contra o Despoboamento (Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico).

 

 

Descargas: