SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DA COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANÍA GALEGA E IMPULSO DA COMPETITIVIDADE DO SECTOR ARTESÁN. PRAZO: 01-03-2018

Data: 

venres, 2 Febreiro, 2018 (Todo o día) a xoves, 1 Marzo, 2018 (Todo o día)

 

Consellería de Economía, Emprego e Industria 

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201G). BDNS (Identif.): 383903.

Obxecto

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento e a comercialización da artesanía galega para actuacións realizadas desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2018 e feiras que se celebren entre o 1 de novembro e o 31 de decembro de 2018.

Considéranse actuacións subvencionables:

– Para titulares de obradoiros artesanais:

a) A participación como expositor en feiras profesionais nacionais ou celebradas no extranxeiro en que non se realice venda directa con retirada da mercadoría.

A porcentaxe subvencionable acadará o 80 % do investimento, cun máximo de 3.000 euros de subvención por certame, impostos excluídos.

b) A participación como expositor en feiras non profesionais de artesanía, fóra do ámbito da Comunidade Autónoma galega, que se celebren nos mercados nacionais ou internacionais.

A porcentaxe subvencionable acadará o 80 % do investimento superior a 500 euros, cun máximo de 1.100 euros de subvención por certame, impostos excluídos.

c) A participación como expositor en accións comerciais emerxentes de carácter temporal e presentación de produtos en pop ups, corners e showrooms.

A porcentaxe subvencionable acadará o 50 % do investimento superior a 500 euros, cun máximo de 1.100 euros de subvención por certame, impostos excluídos.

O importe máximo de subvención para o conxunto de todas as actuacións subvencionables non poderá superar os 8.000 euros, IVE excluído.

Para concellos:

a) Feiras monográficas cuxo obxectivo sexa a venda e posta en valor de produtos dun mesmo oficio tradicional, cun número mínimo de 15 edicións, incluíndo a edición en curso. A porcentaxe subvencionable acadará o 80 % do investimento cun máximo de 15.000 euros de subvención por feira.

b) Feiras non monográficas de distintos oficios cun número mínimo de 5 edicións, incluíndo a edición en curso. O importe máximo de subvención será de 3.000 euros por feira se contan cun mínimo dun 80 % de expositores, sobre o total de postos, de produtos artesanais inscritos na sección segunda do Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia (obradoiros artesáns). Para as que non acaden o 80 % dos expositores mencionados, o importe máximo de subvención será de 1.500 euros por feira.

O importe máximo de subvención para o conxunto de todas as actuacións subvencionables, non poderá ser superior aos 15.000 euros.

– Para asociacións profesionais e empresariais de artesáns:

a) Organización de feiras de artesanía no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia de distintos oficios cun número de 15 edicións, incluíndo a edición en curso, que conten cun mínimo de 80 % de expositores de produtos artesanais inscritos na sección segunda do Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia (obradoiros artesanais).

A porcentaxe subvencionable acadará o 80 % do investimento cun máximo de 15.000 euros de subvención por certame.

O importe máximo de subvención para o conxunto de todas as actuacións subvencionables non poderá ser superior aos 30.000 euros.

b) Participación como expositor en feiras profesionais nacionais ou celebradas no estranxeiro en que non se realice venda directa con retirada da mercadoría.

A porcentaxe subvencionable acadará o 80 % do investimento, cun máximo de 7.000 euros de subvención por feira.

O importe máximo de subvención para o conxunto de todas as actuacións subvencionables no poderá ser superior aos 15.000 euros.

Beneficiarios

Titulares de obradoiros artesanais que figuren inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia; asociacións profesionais e empresariais de artesáns de Galicia; concellos da Comunidade Autónoma de Galicia que organicen feiras de artesanía.

Importe

Destínase un total de 255.000 euros, das aplicacións orzamentarias seguintes:

– 09.30.751A.770.3: 130.000 euros para titulares de obradoiros artesanais.

– 09.30.751A.761.5: 80.000 euros para concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

– 09.30.751A.781.4: 45.000 euros para asociacións profesionais e empresariais artesás de Galicia.

Prazo 

Un mes que se contará a partir do día seguinte ao de publicación desta orde no DOG. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da súa publicación.

Descargas: