SUBVENCIÓNS PARA O IMPULSO DUNHA REDE DE MERCADOS EXCELENTES DE GALICIA E A DINAMIZACIÓN E REVITALIZACIÓN DAS PRAZAS DE ABASTOS. PRAZO: 29-05-2023

Data: 

venres, 28 Abril, 2023 (Todo o día) a luns, 29 Maio, 2023 (Todo o día)

 

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

Orde do 13 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso dunha rede de Mercados Excelentes de Galicia e a dinamización e revitalización das prazas de abastos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento IN223A). BDNS (Identif.): 689131.

Obxecto

A concesión de subvencións para o impulso dunha rede de Mercados Excelentes de Galicia e a dinamización e revitalización das prazas de abastos.

Entidades beneficiarias

Poderán ser entidades beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reuniren os demais requisitos establecidos nas bases reguladoras:

a) Os concellos galegos que conten cun mercado co selo de Mercado Excelente outorgado de conformidade coa Orde do 4 de xaneiro de 2017 pola que se regula o procedemento para a obtención do selo de Mercado Excelente na Comunidade Autónoma de Galicia, ou aqueles que estean no proceso para a súa obtención.

Os concellos deberán cumprir co deber de remisión das contas xerais de cada exercicio ao Consello de Contas, nos termos previstos no artigo 4 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan as especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas.

b) As federacións e asociacións de vendedores das prazas de abastos, sen ánimo de lucro, que estean legalmente constituídas e cuxo ámbito de actuación se desenvolva na Comunidade Autónoma de Galicia. No caso de asociacións de vendedores de prazas de abastos, o número de membros asociados deberá supoñer, como mínimo, o 50 % dos postos existentes na praza de abastos.

As federacións e asociacións deberán ter unha antigüidade mínima de tres anos na data de publicación desta orde e atoparse ao día na obriga de aprobación das contas anuais pola Xunta Directiva nos dous últimos exercicios previos a esta orde de convocatoria.

Importe

Para a concesión destas subvencións destinarase un crédito total de 4.620.000 €, que será imputado da seguinte forma:

a) Concellos:

Destinarase un crédito total de 4.400.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 05.04.751A.761.3 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2023 e 2024, de acordo coa seguinte distribución:

Anualidade Importe
2023 1.900.000 €
2024 2.500.000 €
Total 4.400.000 €

b) Federacións e asociacións de prazas de abastos e mercados:

Destinarase un crédito total de 220.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 05.04.751A.781.1 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, do seguinte xeito:

Federacións de asociacións de prazas de abastos 45.000 €
Asociacións de prazas de abastos 175.000 €

Prazo de presentación de solicitudes

Un mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Máis Información

-Na Base de datos nacional de subvencións (BDNS Identif.: 689131): http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

-Sobre este procedemento administrativo, que ten o código IN223A, poderase obter información a través dos seguintes medios:

1. Na Guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.gal

2. Na páxina web oficial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación http://ceei.xunta.gal/portada, na súa epígrafe de axudas.

3. Nos teléfonos das xefaturas territoriais, A Coruña: 981 18 49 02/80, Lugo: 982 29 49 38/670, Ourense: 988 38 67 19 e Vigo: 986 81 75 62.

5. No enderezo electrónico cei.dxc.axudas@xunta.gal

Descargas: