SUBVENCIÓNS PARA PROGRAMAS DE EMERXENCIA SOCIAL E A INCLUSIÓN SOCIAL DA POBOACIÓN XITANA, INMIGRANTE E OUTRAS PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN. PRAZO: 18-10-2021

Data: 

sábado, 18 Setembro, 2021 (Todo o día) a luns, 18 Outubro, 2021 (Todo o día)

 

Consellería de Política Social 

Orde do 6 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS623C). BDNS (Identif.): 583083.

Obxecto

A convocatoria ten por obxecto o establecemento e regulación da concesión de subvencións ás corporacións locais en réxime de concorrencia competitiva dirixidas ao desenvolvemento de programas polos servizos sociais de titularidade municipal durante os exercicios 2021, 2022 e 2023, que teñan por finalidade a inclusión sociolaboral de colectivos de elevada vulnerabilidade á exclusión social e laboral.

Para os efectos da orde, terán a consideración de colectivos de elevada vulnerabilidade aqueles que cumpran o establecido no artigo 3 da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, e particularmente persoas pertencentes a colectivos con dificultades de integración social como a comunidade xitana, a poboación inmigrante residente en Galicia e as persoas sen fogar, participantes nos programas descritos na dita orde.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias das subvencións convocadas a través desta orde as corporacións locais de ámbito municipal galegas, sempre e cando reúnan os seguintes requisitos:

a) Estar inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais regulado polo Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e inspección dos servizos sociais en Galicia.

b) Aquelas corporacións locais solicitantes de subvencións para un programa en favor da poboación inmigrante deberán acreditar unha porcentaxe mínima de poboación inmigrante empadroada segundo as seguintes regras:

1º. Concellos: superar o 2,5 % de poboación inmigrante e un mínimo de 150 persoas inmigrantes empadroadas no concello. No caso de non cumprir a porcentaxe anterior, deberán ter polo menos 1.000 persoas estranxeiras empadroadas no municipio.

2º. Consorcios locais, mancomunidades e agrupacións de concellos: superar o 2,5 % de poboación inmigrante o 50 % dos concellos que integran a entidade supralocal e ter unha media de 200 persoas inmigrantes empadroadas.

O cálculo da poboación inmigrante farase tendo en conta a poboación total e a poboación inmigrante empadroada no ano anterior ao da correspondente resolución desta convocatoria.

Importe

1. O crédito total destinado as actuacións ascende á cantidade de seis millóns douscentos tres mil seiscentos tres (6.203.603,00 €), distribuídos en tres anualidades e que se imputará ás aplicacións orzamentarias que se indican:

Aplicacións 2021 2022 2023 Total
13.03.312C.460.0 48.795,00 € 345.000,00 € 150.000,00 € 543.795,00 €
13.03.313C.460.1 210.000,00 € 500.000,00 € 210.000,00 € 920.000,00 €
13.03.313C.460.2 1.123.808,00 € 2.550.000,00 € 1.066.000,00 € 4.739.808,00 €
  1.382.603,00 € 3.395.000,00 € 1.426.000,00 € 6.203.603,00 €

2. A contía máxima de axuda por programa establécese nun importe de 165.000,00 €, para todo o período e para cada concello en caso de mancomunidades ou fusión de concellos que se subvenciona, podendo incrementarse ata un máximo de 249.509,00 € no caso de programas dirixidos á inclusión sociolaboral na modalidade de transición ao emprego de personas en situación ou risco de exclusión social.

Prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes. Os sábados e festivos considéranse inhábiles para todos os efectos.

Descargas: