SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE EMPREGO, AUTOEMPREGO E EMPRENDEMENTO COLECTIVO, DIRIXIDOS A AFRONTAR O RETO DEMOGRÁFICO NOS MUNICIPIOS DE MENOR POBOACIÓN (AXUDAS EMP-POEJ). NOVO PRAZO: 31-03-2021

Data: 

martes, 8 Xaneiro, 2019 (Todo o día) a mércores, 31 Marzo, 2021 (Todo o día)

 

Ministerio de Política Territorial e Función Pública

Real Decreto 1234/2018, do 5 de outubro, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión directa de subvencións a entidades locais para o financiamento de proxectos de emprego, autoemprego e emprendemento colectivo, dirixidos a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación, no marco do Programa Operativo de Emprego Xuvenil do Fondo Social Europeo (axudas EMP- POEJ). BDNS (identif.): 449847.

Obxecto

O obxecto deste real decreto é establecer as bases reguladoras para a concesión directa de subvencións a entidades locais para o financiamento de proxectos de emprego, autoemprego e emprendemento colectivo, dirixidos a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación, no marco do Programa Operativo de Emprego Xuvenil do Fondo Social Europeo, para o período 2014-2020 (axudas EMP- POEJ).

Finalidade das axudas

A finalidade destas axudas é incentivar e promover os proxectos que aumenten a empregabilidade e o emprendemento das persoas novas que habiten ou vaian habitar en municipios que non formen parte dunha gran área urbana –das delimitadas no Atlas Estatístico das Áreas Urbanas de España do Ministerio de Fomento–, e que teñan unha poboación inferior ou igual a 5.000 habitantes, ou unha poboación comprendida entre os 5.001 e os 10.000 habitantes sempre que estes últimos presenten un saldo demográfico negativo na última década.

A efectos do presente real decreto, entenderase por saldo demográfico negativo, que a poboación oficial no ano de solicitude da axuda, sexa inferior á que tiña dez anos antes desta data.

As axudas EMP- POEJ destinaranse a cofinanciar os proxectos que presenten as entidades beneficiarias, que conteñan algunha das seguintes medidas:

Obxectivo específico ( OE) 8.2.3.  Aumentar o emprendemento das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través da creación de empresas.

Obxectivo específico ( OE) 8.2.4. Aumentar a contratación de carácter indefinido das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, a través da intermediación e dos incentivos económicos.

Beneficiarios

1. Para os efectos destas bases reguladoras poderán ser entidades beneficiarias, sempre que no seu ámbito territorial déanse as condicións definidas no artigo 2, as seguintes

a) As Deputacións Provinciais e Forais, os Cabidos e Consellos Insulares, e as Comunidades Autónomas uniprovinciais, no exercicio das competencias que corresponden ás Deputacións Provinciais.

b) Os Concellos de Municipios con poboación comprendida entre os 5.001 e os 10.000 habitantes.

c) Os Consellos Comarcais ou outras entidades locais que agrupen a varios Municipios, instituidas polas Comunidades Autónomas.

d) As Mancomunidades de Municipios, sempre que a maioría dos seus Municipios asociados estean incluídos entre os definidos no artigo 2 do presente real decreto, agrupe a unha poboación de polo menos 5.001 habitantes e teña contemplado entre os seus fins o desenvolvemento económico, o fomento do emprego ou outros análogos que a lexitimen para executar as operacións.

e) Os Organismos Autónomos vinculados ou dependentes de calquera das entidades locais territoriais citadas.

2. Os Concellos de Municipios con poboación igual ou inferior a 5.000 habitantes articularán as súas medidas a través das entidades de ámbito supramunicipal nas que estea comprendido o seu territorio, quen as canalizará a través dun proxecto conxunto e integrado, presentando a correspondente solicitude de axuda e asumindo a condición de beneficiario para todos os efectos.

3. A determinación da cifra de habitantes realizarase de acordo co Real Decreto, polo que se declaren oficiais as cifras de poboación resultante da revisión padronal, que estea vixente á data de presentación da solicitude da axuda.

4. Non poderán ser beneficiarios das axudas as entidades nas que concorra algunha das circunstancias relacionadas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

5. A condición de beneficiario da axuda, implica que a entidade asume fronte ao Organismo Intermedio a totalidade de dereitos e obrigacións inherentes a tal condición, derivada das disposicións da Unión Europea, así como da Lei 38/2003, do 17 de novembro e do seu Regulamento de desenvolvemento, aprobado por Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo.

Financiamento e contía da subvención

As axudas EMP- POEJ financiaranse mediante recursos do Fondo Social Europeo e da Iniciativa de Emprego Xuvenil, no marco de intervención do Fondo Social Europeo 2014-2020.

O orzamento asignado ascende a 80.000.000,00 de euros. O importe indicado representa unha axuda do 91,89 por cen do total de gasto subvencionable e constitúe a taxa máxima de cofinanciamento a nivel de proxecto para todo o territorio nacional.

Requisitos dos proxectos

1. Os proxectos que presenten as entidades relacionadas no artigo 5, deberán circunscribirse ao ámbito do FSE e concretamente, ao marco definido no artigo 2 do presente real decreto. Os destinatarios, ámbito territorial, medidas e accións, calendario financeiro e demais extremos do proxecto, deberán ser acordes ás normas establecidas no presente real decreto.

2. Os destinatarios finais das actividades subvencionadas serán as persoas novas, maiores de 16 anos e menores de 30 anos, incluídas as persoas con discapacidade, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, independentemente do seu nivel formativo e que estean inscritas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no marco do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, do Fondo Social Europeo.

3. O plan financeiro do proxecto deberá axustarse á senda financeira aprobada e ao cumprimento da regra de descompromiso automático ou regra n+3 á que fai referencia o artigo 17 deste real decreto.

4. O proxecto debe ter resultados previstos asociados que permitan agregar valor aos indicadores do Programa Operativo aos que fai referencia o artigo 2 deste real decreto. Os resultados previstos teñen que estar desagregados por sexo.

5. O proxecto deberá respectar os seguintes principios:

a) Principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, conforme ao establecido no artigo 7 do Regulamento (UE) 1303/2013, apartado 5.3 do Anexo I do mesmo e artigo 7 do Regulamento (UE) 1304/2013.

b) Principios de igualdade de oportunidades e non discriminación, conforme ao establecido no artigo 7 do Regulamento (UE) 1303/2013, apartado 5.3 do Anexo I do mesmo e artigo 8 do Regulamento (UE) 1304/2013.

c) Principio de accesibilidade, conforme ao establecido no artigo 7 do Regulamento (UE) 1303/2013, apartado 5.4 do Anexo I do mesmo e artigo 8 do Regulamento (UE) 1304/2013.

d) Principio de desenvolvemento sustentable conforme ao establecido no artigo 8 do Regulamento (UE) 1303/2013, apartado 5.2 do Anexo I do mesmo.

6. O proxecto debe contribuír ao logro dos obxectivos específicos do artigo 2 deste real decreto e polo menos a un dos resultados esperados para un deles:

a) Para o obxectivo específico 8.2.3 «Aumentar o emprendemento das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través da creación de empresas», os resultados esperados son:

Fomentar o desenvolvemento de competencias emprendedoras entre as persoas novas.
Mellorar os niveis de autoemprego e iniciativa empresarial entre os mozos, incluíndo as distintas formas de emprendemento no marco da economía social.
Eliminar as barreiras que dificultan ou impiden a transformación das ideas emprendedoras da poboación xuvenil en proxectos concretos.
Fomentar o espírito emprendedor e a cultura emprendedora entre as persoas novas.
 

b) Para o obxectivo específico 8.2.4 «Aumentar a contratación de carácter indefinido das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, a través da intermediación e dos incentivos económicos», os resultados esperados son:

Fomentar a contratación a través da utilización de axudas salariais e outro tipo de medidas dirixidas a que as persoas empregadoras cren novas oportunidades para mozas/os.
Fomentar entre as persoas novas non ocupadas nin integradas nos sistemas de formación e educación a obtención dun emprego de calidade e de carácter estable.
Potenciar a contratación nos sectores con maior potencial de creación de emprego, de maneira especial no marco da economía verde, as TIC, a investigación e a asistencia sanitaria.
Fomentar na medida do posible, o emprego azul a través dos seus cinco alicerces básicos: a enerxía azul, a acuicultura, o turismo marítimo e costeiro, os recursos minerais mariños e a biotecnoloxía azul.

6. Os proxectos deberán respectar o período de elixibilidade previsto, que será o comprendido entre a data de solicitude da axuda e a que se especifique como máxima na Resolución pola que se aprobe o proxecto.

7. En todo caso, os proxectos que se presenten deberán cumprir os criterios de selección de operacións vixentes para o Programa Operativo de Emprego Xuvenil, aprobados polo Comité de Seguimento o 3 de maio de 2016 e aplicables ás medidas ás que fai referencia o artigo 2 deste real decreto. Estes criterios atópanse publicados na páxina do Ministerio de Política Territorial e Función Pública: http://www.mptfp.gob.es/portal/areas/politica_local/ coop_ econom_local_estado_fondos_europeos/fondos_europeos/2014-2020_ FSE/ fse_ poej.html

Prazo de presentación de solicitudes:

ATENCIÓN: (publicado no BOE Nº. 338, 28-12-200) - Amplíase o prazo de presentación de solicitudes fixado no artigo 12.1, letra b, do Real Decreto 1234/2018, do 5 de outubro, ata o día 31 de marzo de 2021.

1. As subvencións reguladas por este real decreto poderanse solicitar trascurridos tres meses da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado», a partir do primeiro día hábil seguinte e ata que conclúa o prazo de presentación de solicitudes, o cal sucederá cando se produza algunha das seguintes circunstancias:

a) Que conforme ás solicitudes aprobadas, esgótese o orzamento dispoñible.

b) Que se chegue ao 31 de decembro de 2020 sen cursarse solicitudes suficientes para esgotar o orzamento dispoñible.

2. Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, estas non serán admitidas. Con todo, no caso de que se prevexa que ao 31 de decembro de 2020 vai existir orzamento dispoñible e se as circunstancias fixéseno recomendable, este prazo poderá ser ampliado como máximo ata a data en que conclúa o período de aplicación do Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020. A ampliación realizarase antes do vencemento, mediante resolución da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local que será publicada no «Boletín Oficial do Estado».

3. No caso de esgotarse o orzamento antes do 31 de decembro de 2020, este extremo comunicarase aos posibles solicitantes mediante resolución da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local que será publicada no Boletín Oficial do Estado.

4. As solicitudes dirixiranse á Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local e cumprimentaranse e presentarán de forma electrónica, exclusivamente a través da aplicación informática elaborada para ese efecto, e accesible a través do portal da internet da Secretaría de Estado de Política Territorial do Ministerio de Política Territorial e Función Pública, seguindo as ligazóns que nel figuran e con arranxo ás normas e aos modelos electrónicos que se recollen nas súas páxinas.

5. As solicitudes deberán ir asinadas polo representante legal das entidades potencialmente beneficiarias que relaciona o artigo 5 ou persoa na que delegue.

6. As entidades poderán solicitar tantos proxectos como estimen oportuno durante o prazo de vixencia especificado no apartado primeiro deste artigo.

Descargas: