SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS E CONDUTAS ADICTIVAS. PRAZO: 16-07-2015

Data: 

mércores, 17 Xuño, 2015 (Todo o día) a xoves, 16 Xullo, 2015 (Todo o día)

 

Consellería de Sanidade

ORDE do 2 de xuño de 2015 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para o cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas adictivas promovidos por concellos, mancomunidades de concellos ou agrupacións de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria.

Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de cofinanciamento e concorrencia competitiva, a concesión de subvencións a proxectos de prevención de drogodependencias e condutas adictivas que se van desenvolver en Galicia nos anos 2015, 2016 e 2017, en consonancia coas áreas de actuación prioritarias establecidas pola Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública.

Beneficiarios

Poderán concorrer á concesión das subvencións todos aqueles concellos e mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia que pretendan desenvolver, individualmente ou agrupados, un proxecto de prevención das drogodependencias e outras condutas adictivas, obxecto da presente orde.

A asignación económica da subvención terá carácter individual para cada concello e mancomunidade, agás no caso de agrupacións de concellos, no cal se asignará unha única subvención para realizar o proxecto común. Nestes casos, os concellos integrantes da agrupación nomearán un/unha representante único/a do proxecto conxunto que actuará como coordinador/a e interlocutor/a ante a Consellería de Sanidade.

Ningún concello poderá figurar nunha solicitude colectiva e subscribir outra individual. De darse o caso prevalecerá a solicitude realizada de forma conxunta.

Dispoñibilidade orzamentaria

1. A contía total das subvencións concedidas ao abeiro da presente orde aos proxectos de prevención de drogodependencias e condutas adictivas ascende a 1.498.352,50 euros, e financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 1002.413A.460.1 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia. Este orzamento distribuirase en tres anualidades do seguinte xeito:

a) Ano 2015: 391.621,00 €.

b) Ano 2016: 737.821,00 €.

c) Ano 2017: 368.910,50 €.

2. Estas contías poderíanse ver incrementadas, se for o caso, a través das oportunas modificacións orzamentarias por maior dispoñibilidade de crédito como consecuencia dalgunha das circunstancias expostas no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, incluíndo a dispoñibilidade de fondos procedentes do Estado, aplicándose, en todo o demais, o disposto no mencionado artigo.

3. En calquera caso, a concesión das subvencións reguladas nesta orde limitarase á dispoñibilidade orzamentaria existente no momento da súa resolución. As subvencións que se concedan e as contribucións que se conveñan terán carácter ocasional, estarán suxeitas a limitación orzamentaria e non xerarán ningún dereito de continuidade na asignación de financiamento ás entidades destinatarias para exercicios sucesivos.

4. O ritmo de execución das actividades ao longo do período subvencionable deberá axustarse á dispoñibilidade orzamentaria de cada anualidade, tal e como se detalla no artigo 24.

Clases e contías das subvencións

1. Clase 1.

Proxectos que enmarquen a súa xestión preventiva en concellos individuais, agrupacións ou mancomunidades de concellos que abrangan unha poboación igual ou superior aos 70.001 habitantes.

Destínase a esta clase o 30,00 % do crédito orzamentario dispoñible especificado no artigo 6.1 (449.505,75 €), e outorgaráselle subvención a un máximo de oito proxectos que acaden maior puntuación. Nesta clase, a subvención mínima que se solicitará será de 56.000,00 euros.

2. Clase 2.

Proxectos que enmarquen a súa xestión preventiva en concellos individuais, agrupacións ou mancomunidades de concellos que abranguen unha poboación entre 10.001 e 70.000 habitantes.

Destínase a esta clase o 70,00 % do crédito orzamentario dispoñible especificado no artigo 6.1 (1.048.846,75 €), e outorgaráselle subvención a un máximo de 32 proxectos que acaden maior puntuación. Nesta clase, a subvención mínima que se solicitará será de 32.000,00 euros.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon DOG Nº. 1121 MB