Circulares

 

ACTOS CENTRAIS: DIFUSIÓN DIXITAL INTERNET E REDES SOCIAIS 26.06.2022

 

Con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, que terá lugar o vindeiro 17 de maio de 2022, a Xunta de Voceiros da Fegamp na súa xuntanza ordinaria do 10 de maio, aprobou a declaración institucional que pode descargar a continuación a petición da Irmandade Xurídica Galega.

 

A partires do presente exercicio 2022 e co obxecto de facilitar o cumprimento das obrigas de remisión de información por parte das Entidades Locais de Galicia ao Consello de Contas, publicarase no seu portal web un

Páxinas