2ª convocatoria de subvencións de proxectos de mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga (PERTE dixitalización do ciclo da auga) (PRTR). Prazo: do 27-10-2023 ao 13-12-2023

Data: 

venres, 27 Outubro, 2023 (Todo o día) a mércores, 13 Decembro, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Orde TED/919/2023, do 21 de xullo, pola que se modifican as bases reguladoras da Orde TED/934/2022, do 23 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas por concorrencia competitiva para a elaboración de proxectos de mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga e a primeira convocatoria de subvencións (2022) en concorrencia competitiva de proxectos de mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga (PERTE dixitalización do ciclo da auga), no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia; e apróbase a segunda convocatoria de subvencións (2023).

Obxecto da convocatoria

Mediante esta orde apróbase a segunda convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos de mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga. A convocatoria enmárcase no Investimento 3 denominada “Transición dixital no sector da auga (vixilancia e control da contorna dixital)”, do Compoñente 5 do PRTR asociada ao cumprimento do obxectivo CID #79 da Decisión de Execución do Consello (CID) asociado, cuxa consecución se realizará de acordo coa normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e do Plan de Recuperación a nivel europeo e nacional e no seu caso, tras a aprobación pola Comisión Europea da Addenda ao PRTR, do novo fito CID #79 ter. “Actuacións de dixitalización dos usos da auga (PERTE) - Transferencias”.

Persoas ou entidades beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias, para as actuacións incluídas nos proxectos que se desenvolvan no seu ámbito territorial:

a) As persoas xurídicas ou as unións temporais de empresas, que sexan operadores, titulares ou teñan as competencias, en calquera tipo de modalidade de conformidade co establecido na normativa aplicable, dos servizos de abastecemento, saneamento ou depuración de augas residuais urbanas nun ou varios termos municipais, tanto no suposto da prestación dos devanditos servizos en réxime de xestión directa, con expresa inclusión dos consorcios públicos e calquera outra corporación de dereito público relacionada coa xestión do ciclo da auga, como no suposto da prestación dos devanditos servizos en réxime de xestión indirecta, mediante as distintas formas previstas na normativa aplicable. Neste último suposto poderán ser tamén beneficiarios, ademais dos operadores dos servizos de abastecemento, saneamento ou depuración de augas residuais urbanas, os concellos, mancomunidades e demais entes locais de ámbito supramunicipal titulares dos citados servizos, así como as Deputacións, Comunidades Autónomas uniprovinciales, Cabidos e Consellos insulares.

b) Agrupacións de solicitantes, segundo defínense no artigo 3.6 da presente orde, formadas por dúas ou máis suxeitos descritos no apartado a) que se constitúan conforme ao artigo 11.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e no artigo 67 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro.

2. Para optar a estas axudas, cada proxecto deberá incluír un ou varios termos municipais, de forma que, de maneira individual ou conxunta, incluíndo neste caso as entidades supramunicipais con personalidade xurídica, o proxecto seleccionado atenda, como mínimo a unha poboación de forma permanente non inferior a 20.000 habitantes. A poboación calcularase tendo en conta a poboación dos municipios que constitúan o ámbito territorial do proxecto entendéndose este, como o conxunto de municipios onde se desenvolva, polo menos, unha actuación.

Sen prexuízo do anterior, a convocatoria poderá establecer mecanismos para que os solicitantes poidan complementar a poboación de dereito permanente dos termos municipais incluídos no ámbito do proxecto coa súa poboación estacional, sempre que dita poboación estacional xustifíquese debidamente.

Así mesmo, o solicitante, no caso de que sexa un operador que preste os servizos de abastecemento, saneamento ou depuración de augas residuais urbanas en réxime de xestión indirecta, deberá contar previamente coa aprobación da súa proposta por parte do órgano competente de cada un dos municipios nos que preste os mencionados servizos. Nos supostos de entidades locais e entidades supramunicipais con personalidade xurídica propia, e nos de xestión directa a través de organismo, entidade pública empresarial ou sociedade mercantil pública, dita aprobación será formulada polo órgano de goberno destas, segundo proceda.»

Bases Reguladoras

A convocatoria rexerase polas bases reguladoras aprobadas na Orde TED/934/2022, do 23 de setembro, publicada no “Boletín Oficial do Estado” núm. 235, do 30 de setembro de 2022, así como as modificacións aprobadas nesta orde.

Financiamento e aplicación orzamentaria

O financiamento e pago das axudas farase con cargo ao Fondo de Restauración Ecolóxica e Resiliencia, FCPJ regulado polo Real Decreto 690/2021, do 3 de agosto, a partir do financiamento previsto no Investimento 3 do Compoñente 5 do PRTR. En todo caso, será o MITECO, a través da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, o órgano responsable na xestión, o seguimento dos fitos e obxectivos, a rendición de contas en relación co seu cumprimento e a información para proporcionar ao sistema de xestión, así como o cumprimento de todos os requirimentos establecidos que derivan da normativa aplicable asumindo e seguindo o réxime xurídico que lles resulta de aplicación con carácter xeral aos mesmos, conforme ao establecido no artigo 13.6 do Real Decreto 690/2021, do 3 de agosto.

Prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse por vía electrónica a través do portal web do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. As solicitudes poderán presentarse no prazo de trinta días hábiles (30) a partir dos sesenta (60) días hábiles, contados a partir do día seguinte á data de publicación da presente orde no “Boletín Oficial do Estado”.

Máis Información

-No Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO).

Descargas: