AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE FESTIVAIS E CERTAMES CINEMATOGRÁFICOS EN ESPAÑA DURANTE O 2016. PRAZO: 25-04-2016

Data: 

luns, 11 Abril, 2016 (Todo o día) a luns, 25 Abril, 2016 (Todo o día)

 

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Extracto da Resolución do 30 de marzo de 2016, da Dirección Xeral do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais, pola que se convocan axudas para a organización de festivais e certames cinematográficos en España durante o ano 2016. BDNS (Identif.): 303024.

Obxecto

Axudas para a organización de festivais ou certames cinematográficos de recoñecido prestixio que se celebren en España e que dediquen especial atención á programación e difusión do cinema español, comunitario, iberoamericano, de películas de animación, documentais e curtametraxes durante o ano 2016 integramente, de forma que finalizasen o 31 de decembro de 2016. Ademais, o festival ou certame ten que celebrarse anteriormente como mínimo en dúas edicións consecutivas nos tres últimos anos. Entenderase por festivais e certames as manifestacións, mercados, semanas, mostras e, en xeral, toda celebración cinematográfica similar, así como as cerimonias de entregas de premios de recoñecido prestixio e outras actividades que, sen supoñer fundamentalmente proxeccións fílmicas, colaboren de modo relevante ao fomento da cinematografía.

Beneficiarios

Comunidades Autónomas e organismos e entidades delas dependentes, as entidades públicas que teñan a consideración de Corporacións Locais e organismos e entidades delas dependentes e as persoas xurídicas públicas e privadas e as persoas físicas que cumpran os requisitos establecidos no artigo 5 da Orde ECD/2796/2015 e actúen como promotores dun festival ou certame cinematográfico.

Bases reguladoras

Orde ECD/2796/2015, do 18 de decembro, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas previstas no Capítulo III da Lei 55/2007, do 28 de decembro, do Cinema, e determínase a estrutura do Rexistro Administrativo de Empresas Cinematográficas e Audiovisuais.

Contía

O importe total desta convocatoria ascende á cantidade de 715.000 euros.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes será do 11 ao 25 de abril de 2016, ambos inclusive.

Descargas: