CONVOCATORIA Programa MOVES Proxectos Singulares II - MOBILIDADE ELÉCTRICA. PRAZO: 25-11-2021

Data: 

sábado, 25 Setembro, 2021 - 09:00 a xoves, 25 Novembro, 2021 - 00:00

O BOE de 27 de xullo de 2021 publica a Orde TED/800/2021, do 23 de xullo, pola que se aproban as bases reguladoras do Programa de incentivos a proxectos singulares en mobilidade  eléctrica (Programa  MOVES Proxectos Singulares II), dotado con 100 millóns de euros e dirixido á selección e concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas correspondentes a proxectos singulares e proxectos relativos a desenvolvementos experimentais e innovadores, levados a cabo no territorio nacional, relacionados co vehículo eléctrico.

enlightenedenlightenedCONVOCATORIA: O BOE de 24 de setembro de 2021 publica o Extracto da Resolución de 20 de setembro de 2021, da Dirección General de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. pola que se establece a convocatoria do programa de incentivos a proxectos singulares en mobilidade eléctrica (MOVES Proyectos Singulares II)

 

O programa  MOVES Proxectos Singulares II forma parte da Compoñente 1, Investimento 2 do Plan de Recuperación, Transformación e  Resiliencia, será xestionado polo IDAE e financiará proxectos cun investimento mínimo de 100.000 euros.

 

Cales son os obxectivos do C1.I2 segundo o PRTR?

 • Renovación do parque de vehículos lixeiros mediante a adquisición de vehículos eléctricos enchufables e de pila de combustible, incentivando o achatarramento de vehículos antigos.
 • Implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos no eido residencial e de comunidades de veciños, incluída a preinstalación.
 • Despregue de infraestrutura de recarga pública, en contornas urbanas, interurbanas e en contornas comerciais e empresariais.
 • Despregue de recarga eléctrica para uso privado de flotas de empresas.
 • Proxectos singulares de innovación, relativos a desenvolvementos experimentais e industriais ligados á electromobilidade
 • Grandes proxectos singulares de infraestrutura de recarga na rede nacional de estradas, “hubs” de recarga eléctrica, tendo especial relevancia a recarga ultra rápida.

Quen pode ser beneficiario? 

 • Todo tipo de empresas con personalidade xurídica propia
 • Universidades e centros privados de investigación e desenrolo, con personalidade xurídica propia
 • Consorcios e agrupacións empresariais con ou sen personalidade xurídica propia
 • O sector publico institucional (organismos públicos e entidades de dereito público vinculados ou dependentes das AAPP)

Características das axudas:

 • Outorgaranse por concorrencia competitiva.
 • Serán compatibles con outras axudas concedidas, para a mesma finalidade, por calquera Administracións públicas ou organismos ou entes públicos, nacionais ou internacionais, sempre que non se supere o custo da actividade subvencionada e se cumpran as dúas condicións seguintes:

a) Que, de forma acumulada, non se superen os límites establecidos polo Regulamento (UE)  n.º 651/2014, da Comisión, do 17 de xuño de 2014.
b) Que as axudas outorgadas polas outras Administracións, para a mesma actuación, non conten con cofinanciamento de Fondos Europeos.

Convocatorias e prazo de presentación de solicitudes:

 • As convocatorias correspondentes realizaranse polo IDAE.
 • As solicitudes para a participación no programa de incentivos e a súa documentación poderán presentarse no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria correspondente no BOE, isto é, ata o 25 de novembro de 2021, ás 24:00 horas.
 • A solicitude e a documentación para achegar coa mesma faranse en castelán.

Que actuacións poden ser elexibles?

Só se poderán incentivar os proxectos que presenten un grao significativo de innovación nalgunha das seguintes áreas e contribúan a elevar o nivel de protección do medio ambiente:
I. Movilidad eléctrica e aplicacións TIC.
    a) Proxectos relativos a conectividade e comunicación entre vehículos eléctricos e infraestrutura de recarga.
    b) Proxectos relativos a interoperabilidade de servizos dixitais aplicables ao vehículo eléctrico que permitan avanzar nos servizos de  electromovilidad, permitindo a interoperabilidade entre vehículo e punto de recarga, así como entre distintos modos de transporte.
    c) Aplicacións innovadoras de calquera tipo de vehículo eléctrico ou de pila de combustible, en ámbitos urbanos e de maneira especial en frotas e repartición de última milla, así como para a mellora da accesibilidade e mobilidade rural.
II. Infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos innovadora, recarga de hidróxeno para vehículos e integración con outras redes intelixentes.
    a) Recarga sen cables (estática e dinámica).
    b) Implantación de redes intelixentes e sistemas  bidireccionales de recarga:
       i. V2 G:  vehicle  to  grid, ou utilización das baterías para estabilizar o sistema eléctrico.
       ii. V2 H:  vehicle  to  home, para utilizar a batería como xerador en vivendas.
       iii. V2 L:  vehicle  to local  sites, para subministración a zonas illadas do sistema eléctrico.
       iv. V2V:  vehicle  to  vehicle, transmisión de electricidade dun vehículo a outro en caso de emerxencia.
    c) Integración de enerxías renovables e almacenamento en recárgaa de vehículos eléctricos.
    d) Recarga integrada con redes ferroviarias.
    e) Implantación de  hidrogeneras para vehículos de pila de combustible. Será requisito dar información da orixe de produción do hidróxeno sendo só subvencionables os proxectos con hidróxeno de orixe renovable. No caso de que a produción de hidróxeno realícese no  mesmo enclave que a  hidrogenera, como parte do proxecto e para uso exclusivo da  hidrogenera, os custos da instalación de produción e almacenamento serán  elegibles
    f) Desenvolvementos innovadores en recarga de vehículos eléctricos e de pila de combustible, con vistas a xestión de demándaa/servizos ao sistema.
III. Aplicacións de novos desenvolvementos de baterías e almacenamento eléctrico para mobilidade.
   a) Aplicacións en mobilidade de baterías de próxima xeración.
   b) Aplicacións en mobilidade relacionadas con novos aproveitamentos de baterías  vehiculares (segunda vida de baterías).
IV. Proxectos de desenvolvemento ou innovación de novos procesos ou prototipos de modelos ou compoñentes de vehículos eléctricos.
Non se considerarán  elegibles os investimentos asociados a aumentos de capacidade produtiva de plantas industriais existentes.

enlightenedMÁIS INFORMACIÓN: https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-proyectos-singulares-ii

Descargas: