Subvencións da Fundación Biodiversidade, F.S.P., para o fomento de actuacións dirixidas á renaturalización e resilencia de cidades españolas (PRTR). Prazo: 22-12-2022

Data: 

xoves, 20 Outubro, 2022 (Todo o día) a xoves, 22 Decembro, 2022 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Extracto da Resolución 18 de outubro de 2022 da Dirección da Fundación Biodiversidade, F.S.P., pola que se aproba a publicación da convocatoria de subvencións da Fundación Biodiversidade, F.S.P., para o fomento de actuacións dirixidas á renaturalización e resiliencia de cidades españolas correspondente ao ano 2022 no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. BDNS (Identif.): 653621.

Obxecto

Axudas en réxime de concorrencia competitiva para o fomento de actividades que contribúan á renaturalización urbana, impulsando a infraestrutura verde e a conectividade dos espazos verdes e azuis, co obxectivo de incrementar a biodiversidade e a súa conservación e a adaptación ao cambio global e de mellorar a habitabilidade das contornas urbanas.

Os proxectos abordarán de forma integral os obxectivos do punto anterior e os seus resultados deberán ser por si mesmos perdurables no tempo, contribuíndo a xerar un impacto socioeconómico positivo e integrando a igualdade de xénero e de oportunidades de forma transversal.

A convocatoria enmárcase no investimento 3 (I3) denominado "restauración de ecosistemas naturais e fomento da conectividade e iniciativas en contornas urbanas destinadas ao seu reverdecemento e achegamento da natureza" do compoñente 4 "conservación e restauración de ecosistemas e a súa biodiversidade", do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e apoiará a consecución do obxectivo de "restauración de polo menos 30.000 hectáreas de ecosistemas naturais" da Decisión de Execución do Consello (CID), de acordo coa normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e do Plan de Recuperación a nivel europeo e nacional.

Beneficiarios

Poderán obter a condición de beneficiarias as entidades incluídas no artigo 2.1 da convocatoria que cumpran así mesmo os requisitos establecidos na orde de bases:

a. Concellos de capitais de provincia e concellos de municipios cunha poboación de máis de 50.000 habitantes conforme ás cifras resultantes da revisión do Padrón municipal referidas ao 1 de xaneiro de 2021, excepto os que recibisen unha axuda na mesma convocatoria do ano 2021. A información sobre o Padrón municipal pódese consultar na páxina web do Instituto Nacional de Estatística, www.ine.es.

b. Cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Poderán así mesmo obter a condición de beneficiarias as entidades incluídas no artigo 2.2, a condición de que se integren en agrupacións xunto con polo menos un beneficiario do apartado 1, que deberá en todos os casos actuar como representante da agrupación:

a. Concellos de municipios cunha poboación de máis de 20.000 habitantes conforme ás cifras resultantes da revisión do Padrón municipal referidas ao 1 de xaneiro de 2021.

b. Entidades e organizacións sen ánimo de lucro. Cando estas entidades realicen actividades económicas e non económicas, as axudas só poderán ir dirixidas a estas últimas.

c. Organismos públicos de investigación sen ánimo de lucro da Administración Xeral do Estado e das Comunidades Autónomas.

d. Universidades públicas e os seus Institutos universitarios que estean rexistradas no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

e. Centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica sen ánimo lucro de ámbito estatal que estean inscritos no Rexistro de centros creado polo Real Decreto 2093/2008, do 19 de decembro, polo que se regulan os centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal e créase o Rexistro de tales centros.

f. Centros públicos ou privados sen ánimo de lucro de I+D+i en cuxos estatutos ou na súa normativa de aplicación regúlese expresamente a I+D+i como actividade principal.

No suposto de agrupacións, deberán cumprir as condicións do artigo 2.3 da Orde TED/1018/2021, do 20 de setembro. Para todos os casos, os municipios que integren as agrupacións deben ser limítrofes e participar dun proxecto común. Para esta convocatoria o número máximo de integrantes dunha agrupación establécese en catro.

Bases reguladoras

Orde TED/1018/2021, do 20 de setembro, pola que se aproban as Bases reguladoras para a concesión de subvencións da Fundación Biodiversidade, F.S.P., para fomentar actuacións dirixidas á renaturalización e resiliencia de cidades españolas, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Dotación

A dotación máxima global da convocatoria é de ata 62.000.000,00 euros. O importe máximo a conceder por cada solicitude de axuda será de ata 4.000.000,00 euros. O importe mínimo da axuda para conceder por cada solicitude de axuda será de polo menos 2.000.000,00 euros.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo máximo de presentación de solicitudes será o 22 de decembro de 2022.

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS Identif.: 653621): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/653621

-Na páxina web da Fundación Biodiversidade: www.fundacion-biodiversidad.es.

Descargas: