Subvencións destinadas á transformación dixital e modernización dos sistemas de xestión do padrón municipal das entidades locais (PRTR). Prazo: 01-04-2024

Data: 

mércores, 22 Novembro, 2023 (Todo o día) a luns, 1 Abril, 2024 (Todo o día)

 

Ministerio de Política Territorial

Orde TER/1235/2023, do 15 de novembro, pola que se aproban as bases reguladoras e efectúase a convocatoria correspondente a 2023 de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización dos sistemas de xestión do padrón municipal das entidades locais, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

BDNS (Identif.): 727575

Obxecto

As subvencións que se concedan ao amparo desta orde enmárcanse no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), instrumento de financiamento orientado aos resultados, fitos e obxectivos indicados no mesmo, que resultan vinculantes para todas as administracións públicas participantes. De maneira específica, estas bases reguladoras dítanse en desenvolvemento do Compoñente 11, Investimento 3, do mencionado PRTR.

As subvencións destinaranse a financiar proxectos de modernización e dixitalización no ámbito das administracións das entidades locais. As actuacións subvencionables deberán encadrarse nalgunha das seguintes tipoloxías, podendo as entidades solicitar a subvención para o desenvolvemento dunha delas ou para ambas:

En primeiro lugar, para a posta en marcha dun novo sistema de xestión da información sobre o territorio de ámbito municipal. Cada municipio do ámbito territorial da entidade beneficiaria deberá contar cunha base de datos de vivendas identificadas cun código único a nivel nacional, así como con ferramentas que permitan a actualización da información obrante na devandita base de datos.

En segundo lugar, para a posta en marcha dun novo sistema de intercambio de información padronal en tempo real entre os municipios e o Instituto Nacional de Estatística (INE). A actuación subvencionable comprenderá a elaboración dos proxectos de adaptación desde os sistemas de información actuais dos concellos, de periodicidade mensual.

Beneficiarios

Terán a consideración de entidades beneficiarias das axudas as deputacións provinciais de réxime común e de réxime foral, os cabidos, os consellos insulares, así como as comunidades autónomas uniprovinciales, sendo os destinatarios das actuacións que realicen, os municipios con poboación inferior a 20.000 habitantes do seu ámbito territorial, de acordo coas cifras de poboación resultantes da revisión do Padrón municipal referidas ao 1 de xaneiro de 2020.

Tamén terán a consideración de beneficiarios as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.

As entidades beneficiarias das axudas ofrecerán adherirse ás actuacións realizadas, ao resto de municipios do seu ámbito provincial non recollidos no artigo 3.1, co obxectivo dunha xestión máis eficiente dos servizos que permita garantir unha prestación homoxénea dos mesmos.

Bases reguladoras

Orde TER/1235/2023, do 15 de novembro, pola que se aproban as bases reguladoras e efectúase a convocatoria correspondente a 2023 de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización dos sistemas de xestión do padrón municipal das entidades locais, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Contía

O importe total máximo das subvencións a que se refire esta convocatoria é de 64,12 millóns de euros, consignados na aplicación orzamentaria 22.50.94KC.761 dos Orzamentos Xerais do Estado.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación das solicitudes de axuda, iniciarase as 9:00 horas do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria desta orde no «Boletín Oficial do Estado», ata as 15:00 horas do día 1 de abril de 2024 (hora peninsular española). Toda solicitude cuxa presentación se produza fora do prazo establecido será inadmitida a trámite.

As solicitudes unicamente poderanse presentar de forma electrónica a través do procedemento previsto para ese efecto na sede electrónica do Ministerio de Política Territorial (procedementos - subvenciones).

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS Identif.: 727575): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/727575

-O Ministerio de Política Territorial habilitará un espazo específico no seu portal da internet (www.mpt.es) onde se difundirá información sobre estas subvencións.

Descargas: